Nyheter

Endringer i verdipapirhandelloven, finanstilsynsloven og lov om Bankenes sikringsfond vil tre i kraft 1. juni 2023

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at endringene i verdipapirhandelloven, finanstilsynsloven og lov om Bankenes sikringsfond som ble vedtatt i lov 31. mars 2023 nr. 4, vil tre i kraft 1. juni 2023.

Loven er basert på forslag i Prop. 36 LS (2022-2023). Lovendringene i verdipapirhandelloven gjennomfører EØS-regler som svarer til SMB-vekstmarkedsforordningen (forordning (EU) 2019/2115). SMB-vekstmarkedsforordningen endrer markedsmisbruksforordningen, prospektforordningen og MiFID II, blant annet for å bidra til at små og mellomstore bedrifter lettere får tilgang på finansiering i kapitalmarkedet.

Endringene i finanstilsynsloven vil legge til rette for at Finanstilsynets utgifter utliknes mer i tråd med tilsynets faktiske ressursbruk. Lovendringen i lov om Bankenes sikringsfond forlenger perioden Finansdepartementet kan oppnevne medlemmer til Bankenes sikringsfonds styre fra to til inntil fire år.

Les mer: