Forslag til endringer i verdipapirhandelloven, finanstilsynsloven og lov om Bankenes sikringsfond

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem en samleproposisjon med forslag til endringer i verdipapirhandelloven, finanstilsynsloven og lov om Bankenes sikringsfond.

Regjeringen foreslår endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre EØS-regler som svarer til SMB-vekstmarkedsforordningen. SMB-vekstmarkedsforordningen endrer markedsmisbruksforordningen, prospektforordningen og MiFID II, blant annet for å bidra til at små og mellomstore bedrifter lettere får tilgang på finansiering i kapitalmarkedet.

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 215/2021, med forbehold om Stortingets samtykke. I proposisjonen bes det også om Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning. 

Videre foreslås det enkelte mindre endringer i finanstilsynslovens bestemmelse om hvordan Finanstilsynets utgifter fordeles og utliknes. Lovendringene som foreslås vil legge til rette for at Finanstilsynets utgifter utliknes mer i tråd med tilsynets faktiske ressursbruk.

Det foreslås også å forlenge perioden Finansdepartementet kan oppnevne medlemmer til Bankenes sikringsfonds styre fra to til inntil fire år. En lengre oppnevningsperiode kan bidra til kontinuitet og stabilitet i Bankenes sikringsfonds styre.