Forslag om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett

Regjeringen legger i dag fram et forslag til lovendringer for å gjennomføre det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett.

Reglene som svarer til direktivet vil i Norge gjelde for pensjonsforetak, dvs. pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Lovendringene som foreslås, gjelder krav til virksomhetsstyring og kontrollfunksjoner, grensekryssende virksomhet, utvidede krav til informasjon til medlemmene av pensjonsordningen og tilsyn.

I proposisjonen bes det også om samtykke fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens beslutning 5. februar 2021 om å ta det reviderte tjenestepensjonsdirektivet inn i EØS-avtalen.

Proposisjonen inneholder også forslag til enkelte endringer i lovreglene om egen pensjonskonto. Forslagene har til formål å bidra til raskere samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto.