Prop. 43 LS (2021–2022)

Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven for å gjennomføre EØS-regler som svarer til revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) i norsk rett. I tillegg foreslås enkelte endringer i innskuddspensjonsloven vedrørende egen pensjonskonto. I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv (EU) 2016/2341 i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget