Prop. 43 LS (2021–2022)

Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslås det endringer i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) som vil gjennomføre EØS-regler som svarer til det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II). I Norge vil reglene som svarer til direktivet, gjelde for pensjonsforetak, dvs. pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Endringene som foreslås, gjelder krav til virksomhetsstyring og kontrollfunksjoner, grensekryssende virksomhet, utvidede krav til informasjon til medlemmene av pensjonsordningen i pensjonsforetaket og tilsyn. Direktivet er omtalt i kapittel 2, mens de enkelte forslagene til lovendringer er omtalt i kapittel 3.

I proposisjonen foreslås også enkelte endringer i reglene om egen pensjonskonto i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstakeren tjener opp hos nåværende arbeidsgiver. Endringene som foreslås, er en forskriftshjemmel for å sette kortere frist for overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto når reservasjonsperioden er utløpt, eller når arbeidstaker har tatt et valg om å samle midlene. Det foreslås videre at medlemmet kan fremskynde reservasjonsfristen på tre måneder ved å gi aktivt samtykke til samling på egen pensjonskonto hos arbeidsgivers leverandør. Det foreslås også en regel om opplysningsplikt i forbindelse med beregning av den standardkompensasjon arbeidsgiver skal betale til arbeidstaker som har valgt pensjonsleverandør selv. Forslagene er nærmere omtalt i kapittel 4.

I kapittel 3.8 behandles EØS-komiteens beslutning 5. februar 2021 om å endre EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester) slik at IORP II-direktivet tas inn i EØS-avtalen. Gjennomføringen av direktivet i norsk rett forutsetter lovendringer. Det ble fra norsk side tatt forbehold om samtykke fra Stortinget, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Det bes på denne bakgrunn om samtykke fra Stortinget til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning. EØS-komiteens beslutning og direktivet som beslutningen omfatter, følger vedlagt i norsk oversettelse.

Til forsiden