Prop. 43 LS (2021–2022)

Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til endringene i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Til § 3-6

Første ledd fjerde punktum endres slik at det gis en hjemmel for departementet til å fastsette hvilken oppgjørsfrist som skal gjelde for overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Formålet med endringen er å åpne for at det kan fastsettes kortere oppgjørsfrist enn dagens frist på én måned. Bakgrunnen for at fristen foreslås gitt i forskrift er at det gir mulighet for raskere tilpasning ved behov for endringer, f.eks. som følge av utviklingen av leverandørenes systemer. En tilsvarende hjemmel til å fastsette oppgjørsfrist ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker selv har valgt, er gitt i § 3-7 nytt femte ledd.

Første ledd femte punktum viderefører innskuddspensjonsforskriften § 2-3 om at arbeidstaker skal kunne gi aktivt samtykke til å samle pensjonsmidlene på egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Etter fjerde punktum skal samlingen av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto igangsettes når fristen på tre måneder for arbeidstaker til å reservere seg mot samling av midlene er utløpt. Ved å gi aktivt samtykke til samling av pensjonsmidlene kan arbeidstaker fremskynde denne fristen, og derved fremskynde startpunktet for samling av pensjonsmidlene. Det vises til nærmere omtale i kapittel 4.1.

Til § 3-7

Nytt fjerde ledd regulerer plikt for pensjonsleverandør som arbeidstaker selv har valgt, til på forespørsel å gi informasjon til arbeidsgivers pensjonsleverandør. Informasjonen skal gis som ledd i beregningen av standardkompensasjon til arbeidstaker som velger selvvalgt leverandør. Det er arbeidsgivers pensjonsleverandør som skal beregne standardkompensasjon som en prosentsats av den del av pensjonskapitalen som arbeidstaker har opptjent i arbeidsforholdet. For å kunne beregne kompensasjonen, trenger arbeidsgivers pensjonsleverandør informasjon fra den selvvalgte leverandøren som forvalter arbeidstakers pensjonskapital om størrelsen på den pensjonskapital arbeidstakeren har opptjent i arbeidsforholdet. Bestemmelsen viderefører innskuddspensjonsforskriften § 2-5 tredje ledd. Det vises til nærmere omtale i kapittel 4.2.

I nytt femte ledd er det foreslått en tilføyelse slik at departementet gis hjemmel til å fastsette oppgjørsfrist ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker selv har valgt. Det vises til merknaden til § 3-6 første ledd fjerde punktum og til nærmere omtale i kapittel 4.1.

Til endringene i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet

Til § 2-3

Annet ledd oppheves som overflødig ettersom tilsvarende bestemmelse følger av finansforetaksloven § 8-6 annet punktum. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.1.

Til § 2-5

Bestemmelsen oppheves, jf. at pensjonsforetak som overtar forsikringsrisiko skal følge finansforetaksloven § 13-5 annet ledd om krav til aktuarfunksjon. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.2.

Til § 2-6

I annet ledd tilføyes ny § 3-24 til de bestemmelser i lovens kapittel 3 som skal gjelde tilsvarende så langt de passer for pensjonskasser med tillatelse til å overta kollektive pensjonsordninger uten forsikringselement. Henvisningen til nåværende § 3-24 endres til § 3-25 som følge av ny paragrafnummerering.

Til § 2-7

Bestemmelsen er ny og erstatter gjeldende § 2-7. Bestemmelsen fastsetter informasjonskrav til medlemmer og pensjonister i pensjonsordningen.

Første ledd gjennomfører hovedprinsippene i direktivet artikkel 37. Pensjonsforetakene vil langt på vei kunne oppfylle plikten etter første ledd ved å gi arbeidsgiver tilstrekkelig grunnlagsmateriell slik at arbeidsgiver kan oppfylle sin informasjonsplikt overfor arbeidstakerne etter pensjonslovene og forsikringsavtaleloven § 19-3.

Det følger av annet ledd at informasjon som nevnt i første ledd skal være offentlig tilgjengelig. Dette omfatter også utfyllende informasjon som er gitt i forskrift, jf. sjette ledd. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 37 nr. 4.

Tredje ledd gjennomfører direktivet artikkel 44. Første punktum gir medlemmer og pensjonister i pensjonsordningen rett til å få tilsendt pensjonsforetakets årsregnskap med årsberetning dersom de ber om det. Det samme gjelder for regnskapet for pensjonsordningen som vedkommende er medlem i, dersom pensjonsforetaket forvalter flere pensjonsordninger. Etter annet punktum kan medlemmer og pensjonister også be om å få tilsendt pensjonsforetakets redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien.

Fjerde ledd gjennomfører direktivet artikkel 36 nr. 2. I første punktum stilles det krav om at informasjonen fra pensjonsforetaket skal være på norsk og gis skriftlig på en tydelig og forståelig måte. Det følger av annet punktum at pensjonsforetaket ikke kan kreve gebyr eller liknende for å gi informasjon. Det kreves også at informasjonen skal oppdateres regelmessig.

Femte ledd første punktum fastsetter at pensjonsforetaket kan benytte elektronisk kommunikasjon så lenge mottaker ikke har reservert seg mot slik kommunikasjon, såkalt digitalt førstevalg. I annet punktum settes enkelte nærmere krav til bruk av elektronisk kommunikasjon.

Sjette ledd inneholder en hjemmel for departementet til å gi nærmere forskrifter om informasjon som skal gis til medlemmer, potensielle medlemmer og pensjonister.

Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.6.

Til § 2-11

I første ledd tilføyes ny § 3-24 til de bestemmelser i lovens kapittel 3 som skal gjelde tilsvarende for innskuddspensjonsforetak så langt de passer. Henvisningen til nåværende § 3-24 endres til § 3-25 som følge av ny paragrafnummerering.

Til § 3-24

Bestemmelsen er ny.

Etter første ledd første punktum skal foretak som tilbyr kollektive pensjonsordninger hvert år utarbeide et dokument med nøkkelinformasjon til hvert medlem i pensjonsordningen. Denne plikten gjelder både for pensjonsforetak og livsforsikringsforetak. Annet punktum fastsetter at tittelen på dokumentet skal inneholde ordet «pensjonsoversikt». Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 38 nr. 1 for pensjonsforetak.

Annet ledd første punktum stiller krav til innholdet i pensjonsoversikten, og gjennomfører direktivet artikkel 38 nr. 2 og artikkel 39 nr. 1 for pensjonsforetak. Annet punktum inneholder en uttrykkelig plikt til å angi tydelig i pensjonsoversikten eventuelle endringer som er gjort i informasjonen sammenlignet med året før. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 38 nr. 4 for pensjonsforetak.

Tredje ledd inneholder en hjemmel for departementet til å gi nærmere forskrifter om hvilken informasjon som skal gis i pensjonsoversikten og hvordan informasjonen skal gis. Herunder vil det kunne gis regler om digitalt førstevalg.

Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.6.

Til endringene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Til § 4-2

Første ledd første punktum endres slik at pensjonsforetak ikke omfattes av bestemmelsen. Reglene i § 4-2 vil dermed ikke gjelde for pensjonsforetak. Endringen er i tråd med at direktivet ikke skiller mellom etablering av filial og grensekryssende ytelser av tjenester direkte fra forretningssted i hjemstaten. Nye regler som regulerer norske pensjonsforetaks adgang til både å etablere filial og å drive grensekryssende virksomhet i annen EØS-stat, vil bli fastsatt i forskrift. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.4.

Til § 5-2

Paragrafens overskrift og første ledd første punktum endres slik at pensjonsforetak ikke omfattes av bestemmelsen. Reglene i § 5-2 vil dermed ikke gjelde for pensjonsforetak. Som nevnt i merknaden til § 4-2, skiller direktivet ikke mellom etablering av filial og grensekryssende ytelser av tjenester direkte fra forretningssted i hjemstaten. Nye regler om pensjonsforetak med hovedsete i annen EØS-stat som vil etablere filial eller drive grensekryssende virksomhet i Norge, vil bli fastsatt i forskrift. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.4.

Til § 5-4

I annet ledd første punktum tas det inn en henvisning til forsikringsvirksomhetsloven § 3-24 om pensjonsoversikt til medlemmer i kollektive pensjonsordninger. Livsforsikringsforetak og pensjonsforetak med hovedsete i annen EØS-stat som driver virksomhet i Norge vil dermed ha plikt til å gi medlemmer i pensjonsordningen en pensjonsoversikt med nøkkelinformasjon om egen pensjonsopptjening. For pensjonsforetak gjennomfører bestemmelsen direktivet artikkel 11 nr. 6. Det vises til nærmere omtale av kravene til pensjonsoversikt i kapittel 3.6.

Til § 12-28

Bestemmelsen er ny. Den gir departementet hjemmel til å gi regler i forskrift om overdragelse av pensjonsordninger og porteføljer av individuelle kontrakter utgått fra kollektive pensjonsordninger mellom pensjonsforetak. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.5.

Til § 13-4

I fjerde ledd nytt annet punktum gis en forskriftshjemmel slik at departementet kan fastsette i forskrift at ansatte med nøkkelfunksjoner i foretak som har fått utkontraktert oppgaver fra pensjonsforetak, skal fremlegge ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 22. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.3.

Til § 13-5

Annet ledd annet punktum endres slik at regelen også skal gjelde for pensjonskasser. Dette gjennomfører kravet i direktivet artikkel 24 nr. 1 jf. artikkel 27 om at pensjonskasser skal ha en uavhengig kontrollfunksjon med ansvar for aktuarfaglige oppgaver. Kravet i direktivet om uavhengig aktuarfunksjon gjelder bare pensjonsforetak som overtar biometrisk risiko. I Norge vil det kun omfatte pensjonskasser. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.2.

Til § 13-10

Nytt fjerde ledd inneholder en hjemmel for departementet til å gi regler i forskrift om plikt for pensjonsforetakene til å utarbeide og offentliggjøre en redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 30. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.6.5.

Til § 13-16

Første ledd første punktum endres slik at pensjonsforetak ikke lenger omfattes av bestemmelsen. Første ledd første og annet punktum skal etter dette bare gjelde for forsikringsforetak. Dette innebærer ingen endringer for forsikringsforetak.

I nytt annet ledd reguleres pensjonsforetaks adgang til å ta opp lån. Bestemmelsen viderefører forskrift om pensjonsforetak § 24 første ledd annet punktum. Ved å samle reglene om pensjonsforetaks adgang til å ta opp lån i nytt annet ledd, unngås dobbeltregulering. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 19 nr. 3. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.1.

Til § 14-16

Fjerde ledd oppheves. Bestemmelsen foreslås tatt inn i ny § 14-17 annet ledd. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.7.

Til § 14-17

Bestemmelsen er ny. Den gir Finanstilsynet hjemmel til å gripe inn overfor pensjonsforetak med svekket finansiell stilling. Bestemmelsen erstatter § 14-16 fjerde ledd og forskrift om pensjonsforetak § 16.

Bestemmelsen i første ledd viderefører forskrift om pensjonsforetak § 16 første ledd.

Bestemmelsen i annet ledd viderefører finansforetaksloven § 14-16 fjerde ledd. Den tilsvarer lovens § 14-6 fjerde ledd, som gjelder for banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

Tredje ledd inneholder en ny inngrepshjemmel. Bestemmelsen erstatter forskrift om pensjonsforetak § 16 annet ledd første punktum, og utvider hjemmelen til uttrykkelig å omfatte adgang til å stanse nytegning og å fastsette grenser for eller forby et pensjonsforetak å råde over sine eiendeler der foretaket har svekket finansiell stilling. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 48 nr. 6. Inngrepshjemmelen er et forvaltningstiltak, og ikke en administrativ sanksjon.

Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.7.

Til forsiden