Prop. 43 LS (2021–2022)

Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (omarbeiding)1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Direktiv (EU) 2016/2341 opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF2, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32016 L 2341: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 (EUT L 354 av 23.12.2016, s. 37).»

 • 2. I nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) skal tilpasning q) lyde:

  • «q) I artikkel 308b nr. 15, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘dette direktivet’ forstås som ‘EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011’.»

 • 3. Teksten i nr. 31d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF) skal lyde:

  • «31d. 32016 L 2341: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsfo-retak (omarbeiding) (EUT L 354 av 23.12.2016, s. 37).

   Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) I artikkel 56 nr. 1 bokstav c), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘og, for opplysninger som er oversendt av eller gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordene ‘Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstil-synsmyndighet) opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010’.

   • b) I artikkel 60 nr. 4 andre punktum skal ordene ‘, EFTAs overvåkingsorgan, når det gjelder EFTA-statene,’ tilføyes etter ordene ‘EIOPA’.»

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2016/2341 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 6. februar 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 5. februar 2021.

For EØS-komiteen

Clara Ganslandt

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 354 av 23.12.2016, s. 37.

2.

EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden