Prop. 43 LS (2021–2022)

Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)

Til innholdsfortegnelse

4 Endringer i innskuddspensjonsloven (egen pensjonskonto)

4.1 Kortere oppgjørsfrist for overføring til egen pensjonskonto

4.1.1 Gjeldende rett

Etter innskuddspensjonsloven § 3-6 skal pensjonsmidler fra tidligere innskuddspensjonsordninger samles på egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning, dersom ikke arbeidstaker reserverer seg mot dette. Arbeidstaker kan alternativt velge å forvalte pensjonsmidlene på egen pensjonskonto hos en leverandør arbeidstakeren velger selv. Fristen for å reservere seg mot samling av midlene eller å velge en annen leverandør enn arbeidsgivers leverandør, er tre måneder fra arbeidstaker har fått informasjon om egen pensjonskonto og samling av midlene.

Når reservasjonsperioden på tre måneder har gått ut, og arbeidstaker ikke har reservert seg eller valgt en annen leverandør, skal pensjonsmidlene overføres til arbeidstakers pensjonskonto. Oppgjørsfristen, dvs. fristen for pensjonsleverandøren til å overføre midlene, er én måned fra utløpet av reservasjonsfristen. Dette følger av innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd fjerde punktum, som viser til at midlene skal overføres innen fristen for flytting av pensjonskapitalbevis og individuelle avtaler i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6. Denne fristen er én måned.

I § 2-3 i forskrift til innskuddspensjonsloven er det åpnet for at medlemmet kan gi aktivt samtykke til overføring innen reservasjonsfristen på tre måneder. Dette kan være aktuelt for arbeidstakere som har bestemt seg for å samle pensjonsmidlene hos arbeidsgiver, og som ikke ønsker å vente tre måneder på at overføringen skal igangsettes. Den etterfølgende oppgjørsfristen er fortsatt én måned.

4.1.2 Høringsforslaget

I høringsnotatet viste departementet til at når reglene om oppgjørsfrist i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6 skal gjelde tilsvarende ved overføring til egen pensjonskonto, innebærer det at pensjonsmidlene skal overføres ved utløpet av fristen på én måned. I drøftingene i gjennomføringsgruppen ble det påpekt at overføring bør kunne gjennomføres raskere enn dette. Det vises til at overføring av aksjesparekonto fra én tilbyder til en annen som hovedregel skal gjennomføres innen 10 virkedager, jf. § 10-21-5 i forskrift til skatteloven. Departementet ba på denne bakgrunn om høringsinstansenes syn på om innskuddspensjonslovens krav til oppgjørsfrist ved overføring til egen pensjonskonto bør endres til f.eks. 10 virkedager. Departementet foreslo i høringsnotatet at en ny og eventuell kortere frist ikke tas inn i selve loven, men fastsettes i forskrift, slik at eventuelle behov for å gjøre endringer i fristen kan følges opp raskt.

I høringsnotatet foreslo departementet også en endring av innskuddspensjonsloven § 3-6 om at medlemmet kan fremskynde reservasjonsfristen på tre måneder ved å gi aktivt samtykke til samling på egen pensjonskonto hos arbeidsgivers leverandør. I høringsnotatet ble det vist til at tremånedersfristen er utformet slik at arbeidstaker ikke skal behøve å gjøre noe aktivt for at pensjonsmidlene skal samles hos arbeidsgiver. For arbeidstakere som har bestemt seg for å samle pensjonsmidlene hos arbeidsgiver, kan det fremstå som unødvendig og lite fleksibelt å måtte vente i tre måneder med å få gjennomført dette. Det ble samtidig vist til at en slik adgang vil stille krav til tydelig informasjon. Departementet foreslo en lovbestemmelse om at medlemmet kan fremskynde tremånedersfristen ved å gi aktivt samtykke til samling på egen pensjonskonto hos arbeidsgivers leverandør.

Forskriftsreglene ble fastsatt 6. november 2020. Det ble samtidig besluttet at reglene om egen pensjonskonto skulle tre i kraft fra 1. januar 2021. Departementet vurderte det i høringsnotatet slik at loven ikke er til hinder for at arbeidstaker gis adgang til aktivt å velge at pensjonsmidlene skal samles hos arbeidsgiver. For at regelen om adgang til aktivt å fremskynde gjennomføringen av samling på egen pensjonskonto skulle være på plass ved ikrafttredelsen, ble en bestemmelse om dette tatt inn i innskuddspensjonsforskriften § 2-3, se omtale av gjeldende rett over.

4.1.3 Høringsinstansenes merknader

Forslaget om kortere oppgjørsfrist støttes av Akademikerne, Creo, Duvi AS, Finans Norge, Forbrukerrådet, Forsikringsmeglerne, Kunstnernettverket, LO, NHO, Pensjonskasseforeningen, Sbanken ASA og YS. Verdipapirfondenes forening støtter forslaget med noen forbehold.

Akademikerne, Finanstilsynet og YS peker på at regelen om oppgjørsfrist også bør gjelde når pensjonsmidlene skal overføres til selvvalgt pensjonsleverandør. Slik forslaget til bestemmelse nå er plassert, vil den bare gjelde ved overføring til arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Forslaget om mulighet til å fremskynde reservasjonsfristen på tre måneder ved aktivt samtykke støttes av Akademikerne, Creo, Finans Norge, Forsikringsmeglerne, Kunstnernettverket, LO, NHO, Pensjonskasseforeningen og YS.

Norwegian Insurance Partner AS støtter forslaget, men mener en forutsetning er at dette ikke får negativ effekt for konkurransen i markedet, samt at det ikke bidrar til å svekke muligheten for informerte valg for arbeidstaker. Den norske aktuarforening og Forbrukerrådet ser av tilsvarende grunner ikke behov for en slik regel.

4.1.4 Departementets vurdering

Departementet foreslår en lovbestemmelse som gir hjemmel for departementet til å fastsette oppgjørsfrist i tråd med forslaget i høringsnotatet. Det vises til forslaget til innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd fjerde punktum.

Departementet slutter seg også til høringsinstansenes merknader om at regler om oppgjørsfrist bør gjelde også ved overføring av pensjonskapitalbevis til forvaltning hos en leverandør arbeidstaker selv har valgt. Departementet foreslår at dette gjennomføres ved en presisering av forskriftshjemmelen i innskuddspensjonsloven § 3-7 fjerde ledd, slik at det fremgår at departementet kan gi forskrift om frist for overføring av medlemmets tidligere opptjente pensjonskapital til institusjonen. Det vises til forslag til endring i innskuddspensjonsloven § 3-7 fjerde ledd.

Departementet foreslår også å ta inn i loven en bestemmelse om adgang til å fremskynde reservasjonsfristen på tre måneder ved at arbeidstaker tar aktivt valg om å samle midlene på egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning. Det vises til at arbeidstakerne allerede har adgang til å ta slikt aktivt valg i dag gjennom innskuddspensjonsforskriften § 2-3. Det vises til forslag til innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd nytt femte punktum.

4.2 Innhenting av informasjon til beregning av standardkompensasjon

4.2.1 Gjeldende rett

Arbeidstakere som velger å forvalte sin pensjonskonto hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt, må selv betale kostnader til forvaltning av midlene og administrasjon av avtalen. Arbeidsgiver skal likevel dekke en standardisert kompensasjon for kostnader til forvaltning av den pensjonskapital arbeidstakeren har opptjent i arbeidsforholdet. Det følger av innskuddspensjonsloven § 3-6 tredje ledd at departementet kan gi nærmere regler i forskrift om slik standardisert kompensasjon. Slike regler er gitt i innskuddspensjonsforskriften § 2-5.

Det følger av forskriften § 2-5 første ledd at kompensasjonen som arbeidsgiver skal betale, beregnes ved å bruke kostnadssats for standard forvaltning i arbeidsgiverforetakets pensjonsordning multiplisert med saldo på medlemmets pensjonskapital knyttet til aktiv opptjening. For at arbeidsgivers pensjonsleverandør skal kunne beregne hvilken kompensasjon arbeidsgiver skal betale, trenger arbeidsgivers pensjonsleverandør informasjon om saldo på arbeidstakers pensjonskapital hos den leverandøren arbeidstaker har valgt. Dette er bakgrunnen for regelen i forskriften § 2-5 tredje ledd om at den selvvalgte institusjonen på forespørsel fra institusjonen som forvalter arbeidsgivers pensjonsordning, plikter å opplyse om størrelsen på den pensjonskapital medlemmet har opptjent i arbeidsforholdet.

4.2.2 Høringsforslaget

I Finansdepartementets høringsnotat ble det fremmet forslag til utfyllende forskrifter om beregning av standardkompensasjon til arbeidstakere som velger å forvalte sin pensjonskonto hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt. Ettersom informasjon om størrelsen på pensjonskapitalen er nødvendig for at arbeidsgivers pensjonsleverandør skal kunne beregne kompensasjonens størrelse, ble det i høringsnotatet samtidig foreslått en bestemmelse i innskuddspensjonsloven 3-7 nytt fjerde ledd om at arbeidsgivers pensjonsleverandør skal innhente informasjon fra den selvvalgte leverandøren om størrelsen på den pensjonskapital medlemmet har opptjent i arbeidsforholdet. Det ble videre foreslått at den selvvalgte leverandøren plikter å utlevere slik informasjon.

Forskriftsreglene ble fastsatt 6. november 2020. Det ble samtidig besluttet at reglene om egen pensjonskonto skulle tre i kraft fra 1. januar 2021. For at regelen om plikt til å utlevere informasjon skulle være på plass ved ikrafttredelsen, ble en bestemmelse om dette tatt inn i innskuddspensjonsforskriften § 2-5 tredje ledd, se omtale av gjeldende rett over.

4.2.3 Høringsinstansenes merknader

Ingen av høringsinstansene har kommet med merknader til innholdet i den foreslåtte lovbestemmelsen.

4.2.4 Departementets vurdering

Departementet viser til at informasjon om størrelsen på pensjonskapitalen er nødvendig for at arbeidsgivers pensjonsleverandør skal kunne beregne kompensasjonens størrelse i de tilfeller der arbeidstaker velger å forvalte sin pensjonskonto hos en annen pensjonsleverandør enn arbeidsgivers leverandør. Departementet foreslår å videreføre ordlyden i någjeldende innskuddspensjonsforskrift § 2-5 tredje ledd i innskuddspensjonsloven § 3-7. Det vises til forslag til innskuddspensjonsloven § 3-7 nytt fjerde ledd.

Til forsiden