Høring av forslag om suppleringsskatt etter skattefordelingsregelen

Finansdepartement har i dag sendt på høring et forslag til innføring av en skattefordelingsregel («Undertaxed Profits Rule») i suppleringsskatteloven. Suppleringsskatteloven er vedtatt av Stortinget for å innføre internasjonalt omforente regler om global minimumsbeskatning.

Skattefordelingsregelen er en sikringsmekanisme som vil gjøre denne loven mer komplett. Reglene skal motvirke flytting av overskudd og sikre at store konsern betaler minst 15 prosent skatt.

Suppleringsskatteloven ble vedtatt i januar i år og gjennomfører et internasjonalt modellregelverk for global minimumsbeskatning av store konsern (pilar 2).  Reglene, som er utviklet i et utvidet OECD-samarbeid med over 140 land, har som formål å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting og motvirke skadelig skattekonkurranse internasjonalt.

I dette regelverket er det to beskatningsregler som skal virke sammen. Hovedregelen er skatteinkluderingsregelen, som går ut på at den underbeskattede inntekten skattlegges hos det øverste morselskapet, eventuelt hos mellomliggende morselskap. Skatteinkluderingsregelen er allerede regulert i suppleringsskatteloven.

Skattefordelingsregelen som nå sendes på høring, fungerer som en sikringsmekanisme. Den skal fange opp underbeskattet inntekt i konsernet i tilfeller som hovedregelen om skatteinkludering ikke dekker. Regelen motvirker uønskede tilpasninger til hovedregelen og vil gjøre regelverket som helhet mer effektivt.

Det er foreslått at skattefordelingsregelen gis virkning fra og med inntektsåret 2025.

I høringsnotatet er det også foreslått enkelte tilknyttede endringer i skatteloven.

Fristen for å sende inn høringssvar er 2. september 2024.