Høring – suppleringsskatt etter skattefordelingsregelen

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om innføring av regler om suppleringsskatt etter skattefordelingsregelen. Forslaget omfatter hovedsakelig endringer i suppleringsskatteloven med forskrift, men det omfatter også enkelte tilknyttede endringer i skatteloven.

Status: På høring

Høringsfrist: 02.09.2024

Vår ref.: 24/2164

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om innføring av regler om  suppleringsskatt etter skattefordelingsregelen. Forslaget omfatter hovedsakelig endringer i suppleringsskatteloven med forskrift, men det omfatter også enkelte tilknyttede endringer i skatteloven.

Globalisering og digitalisering har gitt nye utfordringer for landenes skattesystemer. Samarbeidsorganet Inclusive Framework har på denne bakgrunn blant annet utarbeidet et modellregelverk for global minimumsbeskatning (pilar 2). I modellregelverket er det to beskatningsregler som skal virke sammen for å sikre en minimumsbeskatning på 15 prosent. Hovedregelen er skatteinkluderingsregelen, som går ut på at den underbeskattede inntekten skattlegges hos det øverste morselskapet, eventuelt hos mellomliggende morselskap. Skatteinkluderingsregelen er regulert i suppleringsskatteloven og er gitt virkning fra og med inntektsåret 2024. Den sekundære regelen er skattefordelingsregelen, som fungerer som en sikringsmekanisme. Den fanger opp underbeskattet inntekt i konsernet i tilfeller som hovedregelen om skatteinkludering ikke dekker. Det vil typisk være tilfelle der morselskap i konsernet er lokalisert i land som ikke har innført skatteinkluderingsregelen. Regelen er sentral da den hindrer uønskede tilpasninger til hovedregelen og gjør regelverket som helhet mer effektivt.

Det foreslås i høringsnotatet at endringene i suppleringsskatteloven gis virkning fra og med inntektsåret 2025, og at endringene i skatteloven gis virkning fra og med inntektsåret 2024.

Også instanser som ikke står på høringslisten, kan avgi høringsuttalelse. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til eventuelle underliggende virksomheter, medlemmer eller organisasjoner.

Høringssvar gis ved å benytte den digitale høringsløsningen på regjeringens nettsider. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova. De blir normalt publisert på regjeringens nettsider.

Fristen for å sende inn høringssvar er 2. september 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Domstolsadministrasjonen
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Journalistlag
Norsk Økokrimforening (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Story House Egmont
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet