Norge vil innføre regler om skattlegging av multinasjonale konsern

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag for Stortinget om å innføre internasjonalt omforente regler om global minimumsbeskatning. Dette begrenser flytting av overskudd og sikrer at store konserner betaler minst 15 prosent skatt. Reglene, som er utviklet i et utvidet OECD-samarbeid med over 140 land, vil gjelde i Norge fra 1. januar 2024.

– Dette er et historisk gjennombrudd i internasjonalt skattesamarbeid. For første gang har vi et effektivt virkemiddel for å hindre at store overskudd flyttes ut av Norge til land med lavt skattenivå. Riktig skattegrunnlag er viktig for å ivareta fellesskapet og norsk velferd, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Reglene vil få virkning for store konserner med en årlig samlet inntekt på minst 750 millioner euro. De skal sikre at slike konsern betaler minst 15 prosent skatt på overskuddet sitt i alle land. Formålet er å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting og motvirke skadelig skattekonkurranse internasjonalt.

Bakgrunnen for forslaget er et langvarig samarbeid om endringer i det internasjonale rammeverket for beskatning av store, flernasjonale konserner. Samarbeidet foregår i Inclusive Framework. Dette er et internasjonalt samarbeidsorgan med over 140 medlemsland, i regi av OECD. Her har det pågått et felles arbeid for å reformere internasjonale skatteregler. Målet er å være bedre rustet for å håndtere nye utfordringer i forbindelse med digitaliseringen av økonomien.

I 2021 oppnådde man politisk enighet om en løsning som består av to deler, omtalt som pilarer. Det er pilar 2 i denne to-pilarløsningen som nå foreslås innført i norsk rett, og som skal sikre en slik global minimumsbeskatning. Reglene bygger på modellregler utarbeidet av Inclusive Framework.

– De nye reglene vil nå gjøre det mindre lønnsomt for internasjonale selskap å flytte overskudd, og sikre at de største konsernene betaler riktig skatt uansett hvor i verden de flytter overskuddet. Det vil også komme Norge og det norske felleskapet til gode, sier finansministeren.

Ifølge OECD er 14,5 prosent av det samlede overskuddet i verdens flernasjonale konsern beskattet med en effektiv skattesats under 5 prosent. Over 37 prosent, tilsvarende over 2 400 milliarder dollar, er skattlagt med en skattesats som er lavere enn 15 prosent. Underbeskattet inntekt eksisterer ikke bare i lavskatteland. Mer enn halvparten (56,8 prosent) befinner seg i høyskatteland.

Regjeringen foreslår at reglene trer i kraft fra 2024. Dette sammenfaller med tidsplanen i en rekke andre land som planlegger å innføre regelverket.

Les mer: