Høring – innføring av regler som skal sikre at store konserner betaler minst 15 prosent skatt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt et forslag om norske regler om global minimumsbeskatning på høring.

De foreslåtte reglene vil først og fremst påvirke store konserner med en årlig omsetning på minst 750 millioner euro. Formålet er å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting og motvirke skadelig skattekonkurranse internasjonalt.

Reglene er et resultat av et omfattende samarbeid om endringer i det internasjonale rammeverket for beskatning av store flernasjonale konserner. Samarbeidet foregår i Inclusive Framework, som er et internasjonalt samarbeidsorgan under OECD, med over 140 medlemsland. Det har over flere år pågått arbeid for å reformere internasjonale skatteregler, slik at disse skal være rustet for å håndtere nye utfordringer i forbindelse med digitaliseringen av økonomien.

I 2021 oppnådde man politisk enighet om en løsning som består av to deler, omtalt som pilarer. Pilar 2 i denne to-pilarløsningen handler om å sikre at store, flernasjonale konserner skattlegges med en effektiv skattesats på minst 15 prosent i alle land der de er etablert. I høringsnotatet foreslås det norske regler som skal bidra til å sikre en slik global minimumsbeskatning. Reglene bygger på modellregler utarbeidet av Inclusive Framework.

– Vi er opptatt av at vi skal ha et rettferdig skattesystem i Norge. Disse reglene vil bidra til å dempe uheldig skattekonkurranse mellom land og gjøre det mindre lønnsomt for utenlandske selskap å flytte overskudd for å unngå beskatning i Norge.  Regelverket vil sikre at flernasjonale selskaper betaler rett skatt og bidrar mer til fellesskapet i Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Dette er et langvarig internasjonalt arbeid, som også er i tråd med Hurdalsplattformen. Der står det at regjeringen skal «intensivere Norges innsats i det internasjonale arbeidet for rett beskatning av multinasjonale selskaper og gjennomføre nasjonale tiltak for å beskytte skattegrunnlaget bedre, hindre monopoldannelser og sørge for at flernasjonale selskaper betaler riktig skatt til Norge». 

Det foreslås å innføre reglene fra 2024. Dette sammenfaller med tidsplanen til en rekke andre land som planlegger å innføre tilsvarende regler.

Fristen for å sende inn høringssvar er 1. august 2023.