Høring - innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i skatteloven og skatteforvaltningsloven, samt Finansdepartementets forskrift til skatteloven og skatteforvaltningsforskriften. Forslaget skal implementere reglene om global minimumsbeskatning i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2023

Vår ref.: 23/2747

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i skatteloven og skatteforvaltningsloven, samt Finansdepartementets forskrift til skatteloven og skatteforvaltningsforskriften. Forslaget skal implementere reglene om global minimumsbeskatning i Norge.

Det har lenge vært en stor oppmerksomhet rundt internasjonale skattetilpasninger og skadelig skattekonkurranse. Mellom 2013 og 2015 gjennomførte OECD- og G20-landene det såkalte BEPS-prosjektet (Base Erosion and Profit Shifting). Som ledd i dette ble det enighet om en rekke tiltak som skulle motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. I forlengelsen av prosjektet, opprettet OECD og G20 i 2016  Inclusive Framework, som er et samarbeidsorgan med over 140 medlemsland.

Disse medlemslandene, herunder Norge, har siden arbeidet med å reformere internasjonale skatteregler for å sikre stabile langsiktige løsninger på utfordringer knyttet til økt digitalisering av verdensøkonomien. I 2021 ble det oppnådd politisk enighet om endringer i det internasjonale rammeverket for beskatning av store, flernasjonale konserner.

Dette rammeverket består av to deler (pilarer). Den ene pilaren, pilar 1, gjelder fordelingen av beskatningsretten til selskapsoverskudd mellom ulike land. Pilar 2 handler om å innføre regler som sikrer at store, flernasjonale konserner skattlegges med en effektiv skattesats på 15 prosent i alle jurisdiksjoner. Det er regler som implementerer pilar 2 i norsk rett som nå sendes på høring.

Den internasjonale løsningen som er valgt, krever at regelverket innføres i det enkelte lands nasjonale skatteregler. En viktig forutsetning for å oppnå formålet med reglene er at de er like i de landene som innfører dem. For å sikre dette har Inclusive Framework utformet et sett modellregler. 

I dette høringsnotatet foreslår  departementet regler som skal være i tråd med modellreglene.. De materielle løsningene i  modellregelverket ligger fast. Det er ikke rom for materielle endringer i disse, men departementet ønsker synspunkter på  hvordan selve implementeringen i norsk rett er foreslått gjennomført.  

Det foreslås i høringsnotatet at de norske reglene trer i kraft fra og med inntektsåret 2024.

Alle kan avgi høringsuttalelse, selv om man ikke står på høringslisten. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til eventuelle underliggende virksomheter, medlemmer eller organisasjoner.

Høringssvar gis ved å benytte den digitale høringsløsningen på regjeringens nettsider. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova. De blir normalt publisert på regjeringens nettsider.

Fristen for å sende inn høringssvar er 1. august 2023.

Med hilsen

Cecilie Beck Landet  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Frode Kristiansen
                                                                             lovrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Domstolsadministrasjonen
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Økokrimforening (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet