Innspelsmøte om framtidas allmennlegeteneste

Fastlegane og allmennlegetenestane er fundamentet for vår felles helse- og omsorgsteneste. Etter fleire år med aukande utfordringar, har denne regjeringa tatt kraftfulle grep og styrka ordninga med over ein milliard kroner.

Nett-tv Innspelsmøte om framtidas allmennlegeteneste

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

– Regjeringa har tatt fleire grep for å betre fastlegeordninga. No er vi i gang med ei ny stortingsmelding som skal bli lagt fram våren 2025, og i samband med den ønsker vi innspel til kva som står att og korleis allmennlegetenestene kan bli betra. Vi vil mellom anna høyre korleis vi kan få yngre legar til å velje å bli fastlege – og korleis dei skal velje å bli i fastlegeyrket, seier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Innspelsmøtet blei heldt tysdag 25. juni kl 09.00 – 10.30 i Regjeringskvartalet i Oslo.

Frist for påmelding til innspelsmøtet var fredag 21. juni kl. 12.00. 

Fram til 16. september kan du gi skriftlege innspil på denne innspelssida

Avgjerande generalistkompetanse

–  Fastlegane og allmennlegane sin generalistkompetanse er avgjerande for at fleire og meir avanserte oppgåver kan bli løyst nær der folk bur, for god oppgåvedeling og samanheng mellom tenestene, for ei trygg akuttmedisinsk kjede og å motverke vekst i heilprivate tjenester, seier Vestre.

Regjeringa har siden den begynte styrka tilskotet for å utdanne spesialistar i allmennmedisin, nasjonal ALIS, med 376,6 millioner kroner. Ein årsrapport for allmennlegetenesten peiker på at denne satsinga er av grepa som har endra utviklinga for fastlegetenesten i positiv retning. I år er det lyst ut 557,9 millionar kroner i ALIS-ordningen – ein rekordhøy sum.

Fastlegane ein stor del av løysinga

– Skal Ventetidsløftet bli vellukka er fastlegane ein stor del av løysinga. Ein tilgjengeleg fastlege og allmennlegeteneste med kapasitet og kvalitet vil ha stor betyding for å få ned ventetidene i spesialisthelsetenesten, seier Vestre.

– Det er også sentralt for at vi skal ha berekraftige helsetenester av høg kvalitet – også i framtida.