Norge og Sverige enige om å intensivere samarbeid om karbonfangst, transport og lagring (CCS)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsministrene Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson møttes til samtaler i Stockholm i dag. Statsministrene er enige om å få på plass en avtale mellom Norge og Sverige om eksport/import av CO2 så raskt som mulig for å gjøre det mulig for norske og svenske selskaper å samarbeide om permanent lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

– Jeg er glad for at vi står sammen om å videreutvikle det tette samarbeidet mellom Norge og Sverige. Som ledd i dette er vi enige om å styrke samarbeidet om energi- og klimaspørsmål for å lykkes med den grønne omstillingen og karbonfangst, transport og lagring er en sentral del av dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

En avtale mellom landene er en nødvendig forutsetning under Londonprotokollen for å kunne transportere CO2 over landegrenser. Når CCS-teknologien anvendes på anlegg med biogene utslipp kalles det for bio-CCS og dette gir da negative utslipp til atmosfæren.

Landene har et solid fundament å bygge på gjennom nordisk samarbeid innen energi og klima samt EØS-avtalen. Både Norge og Sverige ønsker å være pådrivere for å nå nasjonale klimamål, omstilling til CO2-nøytralitet i Norden og bidra til at verden samlet sett når målene i Parisavtalen.

– Sverige har som mål å senest i 2045 ha netto nullutslipp av drivhusgasser og deretter negative utslipp. Bio-CCS kommer til å behøves for å nå målene. Også CCS av CO2 fra fossile kilder kommer til å spille en rolle i bransjer der det ikke går an å redusere utslipp på annet vis, sier statsminister Magdalena Andersson.

Norge og Sverige ønsker å intensivere samarbeidet om teknologiutvikling, energiinfrastruktur og grønn omstilling for å redusere klimagassutslipp fra landene i Nordsjøregionen.

Bakgrunn

Både Norge og Sverige fører en ambisiøs klima- og energipolitikk basert på Parisavtalen. For å nå klimamålene kommer det til å kreves omfattende utslippsreduksjoner. Utover det kommer CCS sannsynligvis til å være et nødvendig tillegg til øvrig utslippsreduserende innsats. Enten som et tiltak der rimelige alternativ til bruk av fossil brensler savnes eller som kompletterende tiltak med bio-CCS.

Norge og Sverige har et nært samarbeid om energi og klima, særlig gjennom det nordiske samarbeidet om energi og klima og EØS-avtalen. Som første land i verden hadde Norge og Sverige et grensekryssende sertifikatmarked for å stimulere til utbygging av fornybar energi. De norske og svenske elektrisitetsmarkedene er tett sammenknyttet gjennom en rekke mellomlandsforbindelser. Norge og Sverige er parter til OSPAR-konvensjonen og Londonprotokollen (LP) under IMO og begge land har ratifisert nødvendige endringer i LP for å kunne transportere CO2 fra Sverige for lagring offshore i Norge. 

Det er økt interesse for CCS i Sverige, både fra industri og myndigheter. Den svenske regjeringen har gitt Energimyndigheten i oppdrag å være et nasjonalt senter (lenke til Energimyndigheten) for fangst og lagring av CO2. Sverige kommer også til å innføre en driftstøtte for bio-CCS gjennom omvendte auksjoner. Ambisjonen er at en første auksjon skal gjennomføres i slutten av 2022 med en første lagring i 2026.

Flere aktører i Sverige har potensiale til å anvende CCS og det er inngått intensjonsavtaler mellom norske Northen Lights og flere svenske foretak. I Sverige har aktører mulighet til å søke om statlig investeringsstøtte gjennom Industriklivet (lenke) og et svensk selskap med bio-CCS har fått støtte gjennom EUs innovasjonsfond.

Det norske Stortinget vedtok i 2021 et fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering, Langskip – fangst og lagring av CO2  CO2-håndtering - regjeringen.no  Den norske regjeringen vil dekke 2/3 av totale kostnader i første fase av prosjektet  Northern Lights (northernlightsccs.com) er en del av infrastrukturen i Langskip, med status som prosjekt av felles europeisk interesse (PCI). Prosjektet har fått tilsagn om støtte gjennom EUs Connecting Europe Facility (CEF).

Lagringskapasiteten i Northern Lights er på rundt 5 millioner tonn CO2 per år i fase 2. Norge har et betydelig geologisk potensial for lagring av CO2 utover dette.