Pressemeldinger

Ny enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø

I meldingen Statens pensjonsfond 2022 varslet regjeringen at det er et mål å opprette en ny enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø. Ambisjonen er å styrke statens tilstedeværelse og bygge et nytt kapitalforvaltningsmiljø i nord. I årets fondsmelding omtales rapporten fra arbeidsgruppen som har utredet saken samt plan for det videre arbeidet.

– Dette er en del av regjeringens prioriterte satsing på Nord-Norge og arbeidet med å skape aktivitet i hele Norge. Et nytt kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø vil legge til rette for viktige nye arbeidsplasser i Nord-Norge og i Tromsø, og vil kunne skape ytterlige ringvirkninger som bidrar til videre vekst og næringsutvikling i hele regionen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Høsten 2022 oppnevnte Finansdepartementet en arbeidsgruppe som skulle utrede etableringen av en ny enhet i Tromsø. I rapporten, som ble levert før jul, var anbefalingen et investeringsunivers i unoterte markeder og at enheten etableres under Nærings- og fiskeridepartementet. Arbeidsgruppen anbefalte også at investeringene legges utenfor Statens pensjonsfond.

Valg av forvalter henger sammen med hvilket investeringsunivers enheten får. Arbeidsgruppen vurderte også et alternativ der forvaltningen legges til Folketrygdfondet, og påpekte at investeringsuniverset i så fall bør tilpasses deres eksisterende kompetanse på noterte markeder og i hovedsak investeres i noterte verdipapirer eller verdipapirer som ligger tett opp til noterte.

Finansdepartementet vil vurdere Folketrygdfondet som forvalter, og har i dag sendt et brev til Folketrygdfondet hvor det bes om at delsegmenter i både unoterte og noterte markeder utredes. Hvordan eventuell overlapp med Statens pensjonsfond kan håndteres skal inngå i vurderingen, og det tas sikte på at overlapp med forvaltningsmiljøene under Nærings- og fiskeridepartementet unngås.

– Nå har vi kommet et steg videre i en historisk styrking av kapitalforvaltningsmiljøet i Tromsø. Det er viktig for regjeringen med rask fremdrift, og min ambisjon er å starte opp kontoret i løpet av 2024, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Les mer: