Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2023. Sentrale temaer i meldingen er hvordan økonomiske og politiske utviklingstrekk internasjonalt kan påvirke Statens pensjonsfond utland og en ny gjennomgang av den aktive forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge.

Nett-tv Finansministeren legger frem fondsmeldingen

Se sendingen her

Se sendingen her

– Når jeg legger frem årets fondsmelding er det god grunn til å takke de før oss som har gjort at vi har den rikdommen vi har i dag. Alle de som har slitt og jobbet, om det er ute på plattform eller i industrien på land. Det er og grunn til å takkede kloke hodene som sikret at naturressursene havnet på norske hender og nå eies av felleskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Resultater i 2022

– I mange år har vi hatt sterk vekst i verdien av fondet, men vi har ingen garanti for at det skal fortsette slik. Heldigvis har vi flinke folk og mye erfaring, kombinert med en langsiktig investeringsstrategi som vi må holde fast ved – også i krevende tider. Dette vil tjene oss alle på lang sikt, sier finansministeren.

Oppfølging av NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid

Et offentlig utvalg ledet av Ulf Sverdrup (direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt) har vurdert utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av SPU. Utvalget leverte sin utredning i september 2022. Utredningen har vært på bred offentlig høring.

Utvalget mener Norge har hatt en klok forvaltning av petroleumsressursene og SPU. Samtidig er fondet blitt hjulpet av gunstige omgivelser. Utviklingen i internasjonal politikk og økonomi fremover vil kunne innebære betydelige endringer, usikkerhet og risiko som også vil påvirke fondet. Utvalget mener at hovedprinsippene bak forvaltningsmodellen er det beste utgangspunktet også for å håndtere dette nye risikobildet. Utredningen gir ikke grunnlag for å endre investeringsstrategien nå. Utvalgets vurderinger og analyser vil, sammen med innspill fra høringsinstansene, inngå i det videre arbeidet med investeringsstrategien og videreutvikling av forvaltningen.

– Statens pensjonsfond er viktig for fellesskapet og gode velferdstjenester. En god forvaltning gjør at vi ikke bare høster av dette nå, men vi sikrer også fremtidige generasjoner. Regjeringen er opptatt av en trygg, god og langsiktig forvaltning av pensjonsfondet, sier finansministeren.

Unoterte aksjer i SPU

Norges Bank har i dag adgang til å investere SPU i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi, men har ingen generell adgangtil å investere i unoterte aksjer på generelt grunnlag. Sverdruputvalget drøftet på et overordnet nivå ulike sider ved unoterte investeringer. I sitt høringsinspill viser Norges Bank til at en stadig større del av den globale verdiskapingen skjer i selskaper som ikke er børsnoterte. Banken er i brev 27. mars 2023 bedt om å utrede ulike sider ved unoterte aksjer som grunnlag for departementets vurdering av dette spørsmålet.

Gjennomgang av Folketrygdfondets forvaltning av SPN

Finansdepartementet gjennomfører regelmessig gjennomganger av Folketrygdfondets forvaltning av SPN. Formålet er blant annet å vurdere resultatene som Folketrygdfondet oppnår og om rammen for avvik fra referanseindeksen, såkalt aktiv forvaltning, bør justeres. I årets melding legges det frem en ny slik gjennomgang.

Gjennomgangen viser at Folketrygdfondets aktive forvaltning i perioden fra januar 2007 til september 2022 har gitt en meravkastning på om lag 40 mrd. kroner etter kostnader utover referanseindeksen. Forvaltningen kan samtidig betegnes som indeksnær.

Finansdepartementets vurdering er at forvaltningen samlet sett har vært god, og at SPN fortsatt bør forvaltes med et visst innslag av aktiv forvaltning. Rammen for avvik fra referanseindeksen er hensiktsmessig og godt tilpasset forvaltningen av SPN, og departementet legger opp til å holde denne uendret på 3 prosentenheter. 

Les mer: