Ny rapport om Politidirektoratet anbefaler å overføre oppgaver til andre deler av politiet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomgått Politidirektoratets (POD) rolle og oppgaveløsning. DFØ anbefaler blant annet at POD rendyrker rollen som direktorat og at flere oppgaver blir overført til andre deler av politiet.

– Da Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom i regjering varslet vi en gjennomgang av PODs oppgaver. Den har vi nå fått, og jeg vil takke DFØ for en grundig rapport. Vi skal nå se til at den blir fulgt opp, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Før POD ble opprettet i 2001 lå den sentrale ledelsen av politiet i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Rapporten peker blant annet på at flere av PODs oppgaver bør flyttes ut av direktoratet. Som det står i Hurdalsplattformen, er det viktig for oss å gi tilliten tilbake til de som utgjør førstelinja som politibetjenter, sier justis- og beredskapsministeren.

DFØ viser til at Politidirektoratet har en viktig rolle som mellomledd mellom Justis- og beredskapsdepartementet og politietaten, og ut mot andre direktorater. Rapporten anbefaler blant annet at POD tar et tydeligere ansvar for det digitale skiftet i politiet.

– Vi vil ha et sterkere lokalt politi i hele landet, og redusere byråkrati og konsulentbruk i politiet. I år får ni kommuner nye tjenestesteder og vi vil komme med en ny lokalpolitiplan. I statsbudsjettet er PODs budsjett skilt ut i et eget kapittel for å gi bedre oversikt over hvilke midler som går til drift i politidistriktene og hva som brukes sentralt, sier Mehl.