Direktoratsrollen i utvikling. En gjennomgang av Politidirektoratet

Gjennomgangen er foretatt av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), på oppdrag for JD.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å foreta en gjennomgang av Politidirektoratet. Oppdraget startet i april 2022 og ble ferdigstilt 1. mars 2023.