Offisielt fra statsråd 11. april 2008

I statsråd i dag ble blant annet St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. april 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 49 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA), samt direktiv 2006/121/EF om regelverk for kjemikalier

St.prp. nr. 50 (2007-2008)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008-2012

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 17 (2007-2008)
Staten og Den norske kirke
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 30. juni 2006 nr. 37 om endringar i utlendingslova (tilvisingar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublinregelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.). Lovens §§ 17, 34 a og 37 e gjelder fra 1. mai 2008.

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak den 13. mars 2008 til lov om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).
Besl. O. nr. 48 (2007-2008). Lov nr. 9.

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet  

Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2003 nr. 876 om strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om Politiets utlendingsinternat (utlendingsinternatforskriften) fastsettes.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet


Forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting fastsettes.
Endringene gjelder fra 1. mai 2008.

Miljøverndepartementet

Forskrifter om verneplan for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat fastsettes.
(Pressemelding)

4.      Delegasjon av myndighet

Fiskeri- og kystdepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. til Fiskeri- og kystdepartementet.
Delegering av Kongens myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. til Fiskeri- og kystdepartementet.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Delegering av Kongen sin kompetanse til å fastsetje forskrifter i medhald av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Departementet kan òg endre og oppheve forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Lars Vaagen utnevnes til ambassadør i Guatemala, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Jon Saglie utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved besøk til Afrika i tiden 16. – 22. april 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen