Historisk arkiv

Ny forskrift trygger rettssikkerheten på Trandum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

En egen forskrift for Politiets utlendingsinternat på Trandum ble fastsatt i statsråd i dag. Forskriften understreker at de som oppholder seg på Trandum, skal behandles på en måte som ivaretar deres integritet og rettssikkerhet.

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen. Foto: PU

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen. Foto: PU

En egen forskrift for Politiets utlendingsinternat på Trandum ble fastsatt i statsråd i dag. Forskriften understreker at de som oppholder seg på Trandum, skal behandles på en måte som ivaretar deres integritet og rettssikkerhet.

– Det har vært viktig å gi tydelige og presise regler om utlendingers rettigheter under oppholdet på Trandum. Det har også vært viktig å fastsette klare rammer for politiets kontroll- og maktbruk, sier justisminister Knut Storberget.

Som følge av kritikk mot behandlingen av de innsatte på Trandum, vedtok Stortinget i fjor endringer i utlendingsloven for å trygge de innsattes rettssikkerhet. Endringene trådte i kraft 1. juli 2007. Det har også vært en forutsetning at det skulle utarbeides nærmere forskrift for internatet, og denne forskriften ble fastsatt ved kongelig resolusjon i dag.

Trandum er ikke et vanlig asylmottak, men en lukket institusjon for utenlandske innsatte, under politiets ansvar. Institusjonen er opprettet for to grupper: Utlendinger som har fått endelig avslag på asylsøknad og ikke har forlatt landet innen utreisefristen, og utlendinger med ukjent identitet.

Ivareta integritet
Forskriften for Trandum fastsetter som grunnprinsipp at de som oppholder seg der, skal behandles på en human måte som ivaretar deres integritet, og at det skal tas særskilt hensyn til spesielle behov hos blant andre kvinner, barn, barnefamilier og funksjonshemmede, og ved religions- og livssynsutøvelse.

– Ved alle beslutninger og handlinger som berører barn som oppholder seg ved internatet, skal barnets beste være det grunnleggende hensynet, sier Storberget.

Utlendingene på Trandum skal også ha rett til blant annet fellesskap, besøk, telefonsamtaler, opphold i friluft, religions- og livssynsutøvelse og helsetjenester.

Forskriften understreker at politiet skal samarbeide med andre offentlige etater for å sikre at utlendingens lovbestemte rettigheter blir ivaretatt under opphold på internatet.

Begrensinger i rettigheter, undersøkelser, kontrolltiltak og bruk av makt og maktmidler kan bare brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Forskriften angir betingelsene for slike tiltak.

Nytt tilsynsråd
– Justisdepartementet vil også oppnevne et eksternt tilsynsråd som skal føre tilsyn med at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen. Dette er et viktig tiltak for å ivareta rettssikkerheten, sier Storberget.

Justisdepartementet tar sikte på å oppnevne tilsynsrådet i løpet av relativt kort tid. Tilsynsrådet skal selv planlegge og gjennomføre sin virksomhet, men det er forutsatt at tilsyn gjennomføres minst to ganger i året. Tilsynsbesøk kan være varslet på forhånd eller skje uanmeldt.

For å kunne utøve tilsynsfunksjonen, vil tilsynsrådet ha rett til å inspisere internatets områder, bygninger eller rom der utlendinger oppholder seg og kreve opplysninger om behandlingen av utlendingene. Dersom utlendingen selv ønsker det, har tilsynsrådet rett til å snakke med denne uten at tilsatte er til stede. Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra utlending eller på eget initiativ. Ved utgangen av hvert år skal tilsynsrådet avgi en årsmelding som vil bli offentliggjort.