Offisielt fra statsråd 15. november 2013

I statsråd i dag ble Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon utnevnt til admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren, og general i Luftforsvaret.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. november 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 4 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 5 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012-2013)
Endringer i opplæringslova og privatskolelova
(gratis kulturskoletilbud)

Miljøverndepartementet
Prop. 5 L (2013-2014)
Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Prop. 6 L (2013-2014)
Endringer i tinglysingsloven

2. Delegasjon av myndighet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 40 om likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) §§ 8 og 16 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Ingvild Næss Stub gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for utenriksminister Børge Brende.

Statssekretær Ingvild Næss Stub utnevnes som statssekretær for statsråd Vidar Helgesen.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Fagdirektør Jan Hjelle utnevnes til ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon utnevnes til admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren og general i Luftforsvaret.
(Pressemelding)

Brigader Odd Egil Pedersen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordring som sjef Cyberforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet
Lars Peder Brekk åremålsbeskikkes som direktør for Brønnøysundregistrene for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og handelsdepartementet bestemmer.