Offisielt fra statsråd 16. september 2016

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til lov om organisering av  forskningsetisk arbeid.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. september 2016. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Kunnskapsdepartementet
Prop. 158 L (2015-2016)
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 157 LS (2015-2016)
Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster 

Prop. 159 L (2015-2016)
Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg) 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Lov 19. juni 2015 nr. 62 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) trer i kraft 1. oktober 2016. 

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)
Lovvedtak 58 (2015-2016)  Lov nr. 81 

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout, fastsettes.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler), fastsettes.
(Nyhetssak

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Haag, Martin Sørby, tillike til ambassadør i Luxembourg. 

Utnevning av ambassadør i Mexico, Merethe Nergaard, tillike til ambassadør i Belmopan, Belize. 

Utnevning av ambassadør i Mexico, Merethe Nergaard, tillike til ambassadør i Managua, Nicaragua. 

Utnevning av ambassadør i Mexico, Merethe Nergaard, tillike til ambassadør i San Salvador, El Salvador. 

Forsvarsdepartementet
Frabeordring av brigader Tonje Skinnarland som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 30. september 2016. 

Beordring av oberst Bente Sleppen som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen for perioden 1. oktober 2016 til 1. september 2020. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av fylkeslege Anne Sofie Syvertsen som settedirektør for direktør Jan Fredrik Andresen ved Statens helsetilsyn, til å behandle tilsynssak om medisinsk behandling, Statens helsetilsyns saksnummer 2016/1705. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av assisterende strategidirektør Camilla Landsverk til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Kunnskapsdepartementet
Konstitusjon av avdelingsdirektør Morten Rosenkvist som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 1. oktober 2018.
(Nyhetssak

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen).