Prop. 159 L (2015–2016)

Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)

Regjeringen ønsker å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Regjeringen har derfor etablert et selskap, Nye Veier AS, som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen lange veistrekninger, på en helhetlig og sammenhengende måte. I den forbindelse er det behov for enkelte lov- og forskriftsendringer, slik at selskapet gis begrenset kompetanse til å utøve myndighet etter veglova og plan- og bygningsloven. Endringsforslagene er en konsekvens av regjeringens reformer innenfor vegsektoren og innebærer ikke ny politikk utover hva som tidligere er lagt frem.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget