Offisielt frå statsrådet 29. januar 2021

I statsrådet i dag vart det fremja forslag om endringar i statsbudsjettet som følgje av økonomiske tiltak i samband med koronapandemien.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 29. januar 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 76 S (2020 -2021)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning
nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 79 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniserings­departementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familie­departementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet                     
(økonomiske tiltak i møte med pandemien)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 77 L (2020-2021)
Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 78 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II)ef

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 138 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Endringsloven del VI, endringene i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd (folketrygdloven), §§ 4-24 og 4-25 trer i kraft 1. februar 2021.

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 76 om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen). Loven del I, endringen i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 3-1, trer i kraft 1. mars 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen fastsettes.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Johan Christopher Vibe til ambassadør i Roma, Den italienske republikk med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Svein Bæra til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Beskikkelse av siviløkonom Tor Erik Engebretsen som direktør i Dagligvaretilsynet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1156 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og direktiv (EU) 2019/1160 med hensyn til distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/834 med hensyn til clearingsplikten, suspensjon av clearingsplikten, rapporteringskrav, risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, registrering av og tilsyn med transaksjonsregistre og krav til transaksjonsregistre.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2161 med hensyn til bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernregler.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/770 om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester og direktiv (EU) 2019/771 om visse aspekter ved avtaler om salg av varer.