Historisk arkiv

Proposisjon om ny dyrehelseforordning i EØS-avtalen er behandlet i statsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Prop. 76 S (2020-2021) om samtykke til godkjenning av innlemmelse av ny dyrehelseforordning i EØS-avtalen ble behandlet i statsråd 29. januar 2021.

Dyrehelseforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 11. desember 2020 med forbehold om Stortingets samtykke. Rettsakten og det utfyllende regelverket erstatter 40 rettsakter på dyrehelseområdet som er innlemmet i EØS-avtalen. Gjennomføringen av dyrehelseforordningen vil medføre økonomiske konsekvenser, derfor ble Prop. 76 S (2020-2021) om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EUs nye dyrehelseforordningen i EØS-avtalen behandlet i statsråd 29. januar 2021.

EU vedtok en ny forordning om dyrehelse i mars 2016. Det nye regelverket er i hovedsak en videreføring av gjeldende regler i ny "lovdrakt", men medfører også endringer på flere områder. Dyrehelseforordningen gir et mer helhetlig regelverk enn det nåværende, ved at det gis en overordnet rettslig ramme med harmoniserte prinsipper for hele dyrehelseområdet.

Dyrehelseforordningen gjelder for landdyr og akvatiske dyr, både ville og holdte dyr, samt avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse.

– Det er positivt at dyrehelseforordningen vil ha økt oppmerksomhet på å forebygge smittespredning. Smitteforebyggende arbeid bidrar til færre sykdomsutbrudd. Bedre dyrehelse gir også bedre dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

De nye dyrehelsereglene tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom myndigheter og næringsaktører, og de antas også å ha nyttevirkninger for både Mattilsynet og næringen.

– EØS-regelverket om dyrehelse viderefører i hovedsak dagens regler innenfor akvakultur, men med ett viktig unntak. Forvaltningen av laksesykdommen ILA kan ikke fortsette som før, og nå må det avgjøres om vi skal leve med sykdommen eller forsøke å utrydde den. Forslag til håndtering av ILA er for tiden på høring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Gjennomføringen i norsk rett vil medføre økonomiske konsekvenser for Mattilsynet og næringen, derfor er det nødvendig med Stortingets samtykke om godkjenning av EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd. Prop. 76 S (2020–2021) om samtykke til godkjenning av innlemmelse av ny dyrehelseforordning i EØS-avtalen ble behandlet i statsråd 29. januar 2021.

Forordningen trer i kraft i EU 21. april 2021, og det tas sikte på samtidig ikrafttredelse i Norge, forutsatt Stortingets samtykke.