Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 30. oktober 2009

I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal vurdere organisering og ramme for tilbudet til personer som søker asyl i Norge.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. oktober 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 30 L (2009-2010)
Endringer i utlendingsloven

Finansdepartementet

Prop. 24 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i Stockholm 1. april 2009, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Paris 17. juni 2009

Prop. 29 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster

Justis- og politidepartementet

Prop. 31 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet (Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten m.m.)
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ikraftsetting av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2010.
Delvis ikraftsetting av lov 9. januar 2009 nr. 1 om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.). Lovens del I trer i kraft 1. januar 2010.
Delvis ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 38 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS mv.). Lovens del II, endringen i utlendingsloven §§ 92 og 94, og lovens del III trer i kraft 1. januar 2010.
Ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 41 om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. januar 2010.

3.      Forskrifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte vert fastsett.

4.      Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere organisering og rammer for tilbudet til personer som søker asyl i Norge:

Gunnar Berge (leder), styreleder, Stavanger
Petter Drefvelin, ekspedisjonssjef, Oslo
Berit Berg, forskningsleder, Trondheim
Marit Borchgrevink, psykolog, Tromsø
Nina Gran, spesialrådgiver, Oslo
Sylo Taraku, seniorrådgiver, Oslo
Atle Hamar, direktør, Førde
Simin Sabri, lege, Bergen
(Pressemelding)

5.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Avdelingsdirektør Gina Lund utnevnes til statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud frem til og med 20. desember 2009 og for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm fra 21. desember 2009.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Torbjørn Lange utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Avdelingsdirektør Ove Stig Flataker utnevnes til ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Lars Erik Aamot konstitueres som ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet.

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen