Offisielt frå statsrådet 10. oktober 2008

I statsråd i dag vart det utnemnd tre nye prostar. Vigdis Moen Storhaug er utnemnd til prost i Hallingdal prosti, Arild Hellesøy til prost i Hardanger og Voss prosti og Brit Karin Theimann til prost i Nærøy prosti.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. oktober 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Statsministerens kontor

St.meld. nr. 4 (2008-2009)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2007-2008

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 4 (2008-2009)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)
Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 2 (2008-2009)
Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet  

Delvis ikraftsetting av lov 29. juni 2007 nr. 84 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.).
Endringene i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 53 nr. 3 bokstav e og § 53 nr. 6 (program mot ruspåvirket kjøring) og vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 31 trer i kraft 1. november 2008.
(Sjå pkt 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om ruspåvirket kjøring.
(Sjå pkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4.      Delegasjon av myndigheit

Kultur- og kyrkjedepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv til å gi bestemmelser om kassasjon av mottatte fødselsnumre for medlemmer av tros- og livssynssamfunn til Kultur- og kirkedepartementet.
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Eiendomsdata AS over Fiskeri- og kystdepartementets avslag på søknad om utleie av akvakulturtillatelsen ST-AA-337 tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Øystein Schønberg-Grevbo utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Elisabeth Marie Bendixen som tingrettsdommer ved Toten tingrett med tiltredelse fra 16. oktober 2008 til og med 16. november 2008.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Sven-Jørgen Lindsetmo som lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. oktober 2008 til og med 31. januar 2009.

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Kapellan/prostiprest Vigdis Moen Storhaug blir utnemnd til prost i Hallingdal prosti i Tunsberg bispedømme med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastsett.
(Pressemelding)

Prost Arild Hellesøy blir utnemnd til prost i Hardanger og Voss prosti i Bjørgvin bispedømme med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastsett.
(Pressemelding)

Sokneprest Brit Karin Theimann utnevnes til prost i Nærøy prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Berit Johnsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Guernsey  om utveksling av opplysninger i skattesaker, med tilleggsoverenskomster.

Untertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Jersey om utveksling av opplysninger i skattesaker, med tilleggsoverenskomster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen