Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 19. september 2008

I statsråd i dag vart det blant anna oppnemnd eit offentleg utval som skal greia ut korleis tenester for utsette barn og unge kan samordnast på ein betre måte

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. september 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 78 (2007-2008)
Om lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 80 (2007-2008)
Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 5. juni 2008 til lov om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.)
Besl. O. nr. 80 (2007-2008). Lov nr. 76.
Loven trer i kraft 1. oktober 2008.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre)
Besl. O. nr. 96 (2007-2008). Lov nr. 77.
Endringene i lov 13. juni 1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere mv. (utleveringsloven) § 9 og § 18 nr. 2, jf. lov om nordisk arrestordre § 24 nr. 3, trer i kraft straks.
(Pressemelding)

3.      Styrer, utval

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utredningsutvalg om bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge:

Leder:
Lars Erik Flatø, direktør for samfunnspolitisk avdeling i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo

Medlemmer:
Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms, Tromsø
Geir Kjell Andersland, direktør, Bergen
Eva Kahn, direktør, Narvik
Thomas Koefoed, rektor, Asker
Kirsten Djupesland, barne- og ungdomspsykiater, Kristiansand
Hilde Rakvaag, sosial- og barnevernleder, Vega
Geir Tveit, politioverbetjent, Oslo
Randi Talseth, generalsekretær, Oslo
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra avisen FiskeribladetFiskaren over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 200800634 tas ikke til følge.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra Vålerenga Fotball over departementets vedtak 10. april 2008 om ikke å gi dispensasjon fra Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for godkjenning av undervarmeanlegg i kunstgressbane på Valle i Oslo. Klagen tas ikke til følge.

 

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Enok Nygaard utnevnes til ambassadør i Warszawa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Helga Fastrup Ervik utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kristin Enstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Folkerettsrådgiver UD Anders Eide utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker  

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet gis samtykke til å overskride i statsbudsjettet for 2008 bevilgning under kap. 1062 Kystverket, post 01 Driftsutgifter med inntil 2,5 mill. kroner.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen