Offisielt frå statsrådet 27. februar 2009

I statsrådet i dag vart St.prp. nr. 42 (2008-2009) – Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) behandla.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. februar 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 43 (2008-2009)
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Island av 3. november 2008 vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 38 (2008-2009)
Om lov om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 42 (2008-2009)
Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. februar 2009 til lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.
Besl. O. nr. 59 (2008-2009)  Lov nr. 8

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. februar 2009 til lov om endringar i skattelova.
Besl. O. nr. 58 (2008-2009)  Lov nr. 9

Delvis ikraftsetting av lov 12. desember 2008 nr. 102 om endringer i lov
21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Loven § 3-1 første ledd trer i kraft 1. juli 2009.
Loven § 3-1 annet til sjette ledd trer i kraft 1. mars 2009.

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992
nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover fastsettes.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. februar 2009 til lov om endringer i klimakvoteloven.
Besl. O. nr. 57 (2008-2009)  Lov nr. 10
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) §§ 5a og 51 andre og tredje ledd trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om grasrotandel.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om bruk av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) på Svalbard.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4.      Delegasjon av myndigheit

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i klimakvoteloven § 8 til Miljøverndepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal foreta en gjennomgang og vurdering av gjeldende medbestemmelsesordninger i dagens arbeidsliv mv.:

1.      Leder: Regionaldirektør Ida Munkeby, Trondheim
2.      Forsker Inger Marie Hagen, Oslo
3.      Forsker Tore Nilssen, Trondheim
4.      Adm.dir. Wenche Ravlo, Hole
5.      Konserntillitsvalgt Atle Tranøy, Stord
6.      Ellen Stensrud, LO, Lørenskog
7.      Jon Olav Bjergene, Unio, Oppegård
8.      Finn Berge Haaland, YS, Nittedal
9.      Gry Hellberg Munthe, Akademikerne, Ås
10.    Rolf Nergård, NHO, Oslo
11.    Hege Mygland, KS, Nittedal
12.    Marianne Pedersen, HSH, Nittedal
13.    Kristin Juliussen, Spekter, Oslo
14.    Odd Bøhagen, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Oslo

Vararepresentanter:
Knut Bodding, LO, Moss
Jorunn Solgaard, Unio, Oslo
Greta Torbergsen, Akademikerne, Oslo
Ørnulf Kastet, YS, Nittedal
Nina Melsom, NHO, Bærum
Tor Alstrin, KS, Skedsmo
Morten Bjerkhaug, HSH, Oslo
Anne Turid Wikdahl, Spekter, Bærum
Per Kristian Knutsen, FAD, Oslo
(Pressemelding)

6.      Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Sametinget over Nærings- og handelsdepartementets vedtak om avslag på innsyn i dokument 24 i sak 2008/01481. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statsråd Trond Giske overtar styret av Justis- og  
politidepartementet i tillegg til Kultur- og kirkedepartementet i  
den tiden statsråd Knut Storberget er sykemeldt.
(Pressemelding)

Utnevning av politisk rådgiver Ketil Lindseth til statssekretær     
for  statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Helse- og     
omsorgsdepartementet.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Ståle Torstein Risa utnevnes til ambassadør i Hanoi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Maputo, Tove Bruvik Westberg, utnevnes tillike til ambassadør i Port Louis, Mauritius.

Avdelingsdirektør Jan Ole Grevstad utnevnes til ambassadør i Riga, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Vibeke Knudsen utnevnes til ambassadør i Bogota, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Åse Elin Bjerke utnevnes til ambassadør i Abu Dhabi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tom Tyrihjell utnevnes til ambassadør i Managua, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Monica Nagelgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Torunn Skard utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ragnhild Imerslund utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Astri Knapstad utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Lene Lyngby utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Hege Gabrielsen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Eirik Annexstad utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tonje Sund utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Burundis regjering om operativt samarbeid for å bekjempe ulovlig innvandring.

Godkjenning av endringer av 27. september 2007 i konvensjon om det fremtidige multilaterale samarbeid om fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO) av
24. oktober 1978.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 125/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF om fastsettelse av rammer for Fellesskapets vannpolitikk kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 152/2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/70/EF om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60/EF – definisjon av ”politisk utsatt person” mv. kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 87/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1781/2006 om opplysninger om betaleren som skal følge med pengeoverføringer kan bli bindende for Norge.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Sogn og Fjordane 2005 – 2008.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Oppheving av statuttene for Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av SDØE-deltakelse i investorgruppe knyttet til investeringer på Kårstø gassprosesseringsanlegg.

Til toppen