Offisielt frå statsrådet 4. desember 2009

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. desember 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Forsvarsdepartementet

Prop. 56 S (2009-2010)
Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 62 L (2009-2010)
Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse i forbindelse med tariffoppgjøret 2009.
Lovvedtak 1 (2009-2010)  Lov nr. 111

Delvis ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 23 om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til familieetablering).
Lovens del II, med unntak av endringen i utlendingsloven § 42 annet ledd, skal gjelde fra 1. januar 2010.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann trer i kraft 1. januar 2010.
Lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann oppheves fra samme tidspunkt.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 6 Andre saker)

Miljøverndepartementet

Endring av kongelig resolusjon av 5. juni 2009 nr. 600 om delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova):
Ikraftsettelsen av § 52 nr. 9 for så vidt gjelder endringene i lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven), gjelder ikke jordskifteloven §§ 24 og 29 tredje ledd.
Ikraftsettelsen av § 52 nr. 12 for så vidt gjelder endringene i lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 2-6 første ledd, gjelder bare endringen av avhendingslova § 2-6 første ledd andre punktum.  

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i lov
17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet.

4.      Delegasjon av myndigheit

Fiskeri- og kystdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 2 annet ledd og 64 annet ledd.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 6 Andre saker)

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Riyadh, Carl Schiøtz Wibye, utnevnes tillike til ambassadør i Sana, Yemen.

Ambassadør i Astana, Dag Malmer Halvorsen, utnevnes tillike til ambassadør i Dusjanbe, Tadsjikistan.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Marianne Hauan Molstad utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Asbjørn Eritsland utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiadvokat Arvid Malde utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia, og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Serbia.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Albania.

Fiskeri- og kystdepartementet

Statens kartverk utpekes som offisiell sjøkartmyndighet, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 § 11.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og politidepartementet

Kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett økes med 110 millioner kroner til 1 139 millioner kroner.
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Edvard Munch og Danmark” ved Munch-museet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 2. januar til 8. mai 2010, og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Munch-museet.

 

 

Til toppen