Offisielt frå statsrådet 4. mai 2012

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei stortingsmelding om visuell kunst.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. mai 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 103 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/18/EF om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren

Kulturdepartementet

Meld. St. 23 (2011-2012)
Visuell kunst
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 104 S (2011-2012)
Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2012 til lov om endringar i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven (endringar relatert til pliktig fråhald).
Lovvedtak 39(2011-2012). Lov nr. 23.

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 20. april 2012 nr. 17 om endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri) trer i kraft fra 20. mai 2012.

3. Klagesaker m.m.

Arbeidsdepartementet

Klage fra journalist Tore Letvik, Dagsavisen, over Arbeidsdepartementets avslag
27. februar 2012 på begjæring om innsyn i dokument 13 av 19. januar 2012 i sak 11/2843 tas ikke til følge.

Finansdepartementet

Klage fra Netfonds Livsforsikring AS over Finansdepartementets vedtak
16. desember 2010 om avslag på søknad om utvidet konsesjon. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Netfonds Bank AS over Finansdepartementets vedtak 20. desember 2011 om avslag på søknad om endring av konsesjonsvilkår. Klagen tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet

Klage fra Dagsavisen over Kunnskapsdepartementets avslag 9. februar 2012 på begjæring om innsyn i dokument nr. 7 i sak nr. 201105153 tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Rikke Lind gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Trond Giske.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Ole Johan Bjørnøy utnevnes til ambassadør i Astana, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard utnevnes til ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert ekspedisjonssjef Unni Korsnes utnevnes til ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Politistasjonssjef Marit Fostervold Johansen utnevnes til visepolitimester i Sør-
Trøndelag politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Berit Marianne Sangolt konstitueres som tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett fram til 1. juli 2012.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av underdirektør Lasse Lager til avdelingsdirektør i Samferdselsepartementet med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastset.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av overenskomst mellom de nordiske land om endring av konvensjon av 19. november 1934 om arv og dødsboskifte.