Offisielt frå statsrådet 5. juni 2020

I statsrådet i dag vart det mellom anna fremja forslag om ei midlertidig lov om å utsetje fristane for årsrekneskap og generalforsamlingar, for å avhjelpe konsekvensar av Covid-19-utbrot.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. juni 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 131 L (2019-2020)
Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 130 L (2019-2020)
Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 128 L (2019-2020)
Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop.129 L (2019-2020)
Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

2. Sanksjonar og iverksetjingar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2, jf. loven § 1-5 nr. 2, gis forlenget anvendelse fra 6. juni 2020 til 6. juli 2020 for å håndtere koronautbruddet

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Vebjørn Dysvik til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Trond Nilsen til brigader i Hæren og beordring i stilling som nestkommanderende Forsvarsstaben økonomiavdelingen fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Johan Henrik Frøstrup til settesjef for Spesialenheten for politisaker for å behandle anmeldelse 18. februar 2019.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/50/EU om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked mv.