Historisk arkiv

Lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Som varslet for en uke siden legger regjeringen i dag frem forslag til lov om tilskudd ved avbrutt permittering. Arbeidsgivere som tar tilbake permitterte ansatte kan søke tilskudd til dekning av lønnskostnader for juli og august.

Bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall og ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål, som tar egne permitterte tilbake kan søke om støtte. Ordningen omfatter alle ansatte, også lærlinger.

Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå. Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august. Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for. Den ansatte kan heller ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020. Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permittering avvikler ferie i perioden. Regjeringen foreslår også at det skal stilles krav om at virksomheter som mottar støtte ikke kan permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.

Se også pressemelding fra 28. mai.