Historisk arkiv

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Nett-tv Pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen

Se sendingen her

Se sendingen her

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå, er å få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Å komme raskt tilbake i jobb betyr mye for den det gjelder og er avgjørende for norsk økonomi fremover. Norge er et samfunn med gode velferdsordninger og små forskjeller, det skal vi fortsatt være etter denne krisen. Det krever at flest mulig får mulighet til å bidra med det de kan, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Norsk økonomi må fortsette å fornye seg. Det er viktig at de tiltakene vi iverksetter for å avhjelpe krisen, ikke bremser den utviklingen. Fornyelsen må skje i privat næringsliv. Vi politikere kan ikke peke ut morgendagens vinnere, men vi kan bidra til at norsk næringslivet er så konkurransedyktig, mangfoldig og robust som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Lønnsstøtte er et målrettet og midlertidig tiltak. Ordningen skal være enkel å forstå og bruke for næringslivet. Regjeringen har vurdert ulike modeller, blant annet basert på innspill fra LO, NHO og ekspertgruppen som professor Steinar Holden leder.

Ordningen vil gjelde for alle ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, forutsatt at den ansatte:

  • ble permittert fra bedriften som søker støtte
  • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
  • var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før ordningen ble lansert

Personer det søkes støtte for, kan ikke permitteres på ny i støtteperioden, og virksomheten kan heller ikke permittere andre ansatte i perioden.

Kontanttilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019.

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell: Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte. I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per ansatt per måned.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

Bedrifter som permitter sine ansatte på ny i løpet av ordningens levetid, vil ikke være støtteberettiget.

Finansdepartementet vil utforme ordningen med sikte på å få flest mulig tilbake i jobb. De nærmere reglene for ordningen vil bli lagt frem i en egen lovproposisjon om kort tid. Det vil være åpenhet om bedrifters mottatte støttebeløp i en innsynsportal, tilsvarende som i kompensasjonsordningen.

Vi tar sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september. Bedriftene vil da kunne søke om støtte for juli og august samlet. Det blir lagt opp til en helautomatisert løsning som sikrer utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent. Skatteetaten skal forvalte ordningen.

Se lonnstilskudd.no

– Det er viktig å unngå at folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, for da er det vanskelig å komme inn igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta inn permitterte selv om sommeren er usikker, sier finansministeren.

Regjeringen vil i dialog med partene i arbeidslivet, vurdere behovet for eventuelle nye ordninger utover høsten. Samtidig er det viktig at vi unngår at bedrifter som blir påvirket enten av langvarige smitteverntiltak eller mer strukturelle endringer, ikke blir varig avhengige av statlige støtteordninger.