Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene:

Rapport etter hovedoppgjøret 2024

Beregningsutvalget la i dag fram rapporten «Etter inntektsoppgjørene 2024». Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør. Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder, målt som bidrag til årslønnsveksten.

Ved det forbundsvise hovedoppgjøret i 2024 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 5,2 prosent i 2024.

Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri på Industrioverenskomsten gikk til mekling. Meklingsresultatets tarifftillegg er beregnet å bidra med 2,2 prosentpoeng til årslønnsveksten i 2024. Sammen med et overheng på 1,5 prosentpoeng gir dette en årslønnsvekst på 3,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen. Industrioverenskomsten mellom Parat og Norsk Industri fikk samme meklingsresultat.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er det beregnet at tilleggene i årets hovedoppgjør gir et bidrag til årslønnsveksten i 2024 med 2,2 prosentenheter. Sammen med et overheng til 2024 på 1,6 prosent gir dette en årslønnsvekst fra 2023 til 2024 på 3,8 prosent før bidrag fra lønnsglidningen. For industrifunksjonærer som inngår i industrien samlet, er overhenget 1,8 prosent.

For Virke-bedrifter i varehandel gir garantitilleggene og de avtalte tilleggene et samlet bidrag til årslønnsveksten fra 2023 til 2024 på 1,0 prosentpoeng. Sammen med overhenget til 2024 på 1,7 prosent gir dette en årslønnsvekst på 2,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

Oppgjøret i det statlige tariffområdet gikk til mekling. Det ble oppnådd enighet mellom staten og YS Stat, men ikke med Akademikerne og Unio som gikk til streik. Streikene ble stoppet med tvungen lønnsnemnd. Avtalen med LO Stat skal bestemmes av frivillig lønnsnemd, etter at medlemmene stemte nei til meklingsresultatet. Avtalen mellom staten og YS Stat er endelig godkjent. De lokale og sentrale tilleggene på denne avtalen gir et bidrag til årslønnsveksten på 1,9 prosent. Sammen med overhenget på 2,5 prosent gir avtalen med YS Stat en årslønnslønnsvekst på 4,4 prosent før bidraget fra lønnsglidningen i 2024.

For kommuneansatte i alt gir tarifftilleggene, samt avsatte midler til lokale forhandlinger, et bidrag til årslønnsveksten i 2024 på 2,7 prosentpoeng. Sammen med overheng til 2024 på 1,8 prosent gir dette en årslønnsvekst på 4,4 prosent før bidrag fra lønnsglidningen i 2024. For stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området (HTA kap. 4) bidrar de sentrale tilleggene, samt avsatte midler til lokale forhandlinger, med 3,3 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2023 til 2024. Sammen med et overheng på 1,8 prosent gir dette en årslønnsvekst på 5,1 prosent før bidrag fra lønnsglidningen i 2024.

For de oppgjørene som er avsluttet gir de avtalte tilleggene på A-dels nivå for Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene et bidrag til årslønnsveksten i 2024 på om lag 1,1 prosentpoeng. Lønnstillegg avtalt i den enkelte virksomhet (B-dels nivå) anslås i gjennomsnitt å gi et bidrag på om lag 2,4 prosentpoeng. Sammen med overhenget på 1,5 prosent gir dette en årslønnsvekst på 5,0 prosent før bidrag fra lønnsglidningen. For flere bedrifter gjenstår fortsatt forhandlinger på B-dels nivå.

Oppgjørene i helseforetakene pågår fortsatt ved avleggelse av utvalgets rapport. De sentrale forbundsvise forhandlingene med forbundene i Unio, LO Stat, YS Spekter, og Den norske legeforening i Akademikerne er gjennomført i enighet. Det gjenstår lokale forhandlinger og avsluttende sentrale forhandlinger. Bidraget til årslønnsveksten i 2024 fra de oppgjørene som er gjennomført er om lag 2,2 prosentpoeng. Sammen med overhenget på 2,5 prosent gir dette en årslønnsvekst på om lag 4,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen og gjenstående forhandlinger på B-dels nivå.

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:
Utvalgets leder Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå
Tlf. 97636282 e-post: geir.axelsen@ssb.no

Tabell 1.1 Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning1

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gj.sn.

2019–2023

Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,1

2,0

2,8

3,5

5,1

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,1

1,2

1,0

0,9

1,4

1,6

 

- Tarifftillegg

0,8

0,2

0,7

1,3

1,98

2,2

 

- Lønnsglidning

1,2

0,6

1,1

1,3

1,8

 

1,2

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,0

2,1

3,1

4,9

4,0

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,4

1,3

1,5

1,2

2,0

1,8

 

- Lønnsglidning

1,6

0,8

1,6

3,7

2,0

 

1,9

Virke-bedrifter i varehandel:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,0

3,64

4,7

3,7

3,94

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,1

1,0

0,8

1,1

1,5

1,7

 

- Tarifftillegg

0,2

0

0,2

0,3

0,5

0,6

 

- Garantitillegg

0,5

0,4

0,1

0,2

0,2

0,4

 

- Lønnsglidning

1,2

2,2

3,6

2,1

1,7

 

2,2

Finanstjenester:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,42

2,9

3,7

5,06

4,4

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng11

1,5

1,32

0,9

1,6

1,8

 

 

- Tarifftillegg

1,0

0,2

1,1

1,3

1,7

 

 

- Lønnsglidning

0,9

1,4

1,7

2,1

0,9

 

1,4

Statsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,83

1,83

2,8

4,3

6,410

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,5

1,2

0,4

1,6

1,3

2,5

 

- Tarifftillegg

1,5

0,1

1,9

1,8

3,5

 

 

- Lønnsglidning

0,7

0,5

0,5

0,9

1,6

 

0,8

Kommuneansatte i alt:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,5

1,7

2,65

3,77

5,69

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

1,2

0,3

1,6

1,2

1,8

 

- Tarifftillegg

2,0

0,1

1,8

1,4

3,4

2,7

 

- Lønnsglidning

0,8

0,4

0,6

0,7

0,9

 

0,7

Undervisningsansatte i kommunene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,0

1,2

2,35

3,37

6,19

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

1,1

0,2

1,8

1,7

1,8

 

- Tarifftillegg

1,9

0,1

1,9

1,0

3,8

3,0

 

- Lønnsglidning

0,4

-0,1

0,3

0,5

0,6

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneansatte eksklusiv undervisningsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,7

1,95

2,8

3,97

5,59

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

1,3

0,4

1,5

1,1

1,7

 

- Tarifftillegg

2,0

0,1

1,7

1,6

3,3

2,6

 

- Lønnsglidning

1,0

0,5

0,8

0,8

1,1

 

0,8

Spekter, helseforetakene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,4

1,8

3,6

4,5

5,8

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,9

1,0

0,8

2,0

2,2

2,5

 

- Tarifftillegg

1,2

0,7

2,0

1,8

3,1

 

 

- Lønnsglidning

0,3

0,1

0,8

0,7

0,5

 

0,5

Spekter, øvrige virksomheter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,3

1,9

2,9

4,0

5,4

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,8

0,9

0,5

0,9

1,0

1,5

 

- Tarifftillegg

2,3

0,8

2,2

2,9

4,3

3,5

 

- Lønnsglidning

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

 

0,2

 1. Pga. avrunding vil ikke alltid tarifftillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.
 2. Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge.
 3. Vekst i faste og variable tillegg bidro til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng i 2019. Årslønnsveksten i det statlige tariffområde ekskl. forsvaret er 1,5 prosent i 2020. Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,3 prosentpoeng i 2020.
 4. Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel ned med 1,1 prosentpoeng.
 5. For ansatte i konflikt i 2021 ble virkningstidspunktene forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2021 ned med 0,1 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,2 prosentpoeng for undervisningsansatte.
 6. Bonus bidro til å trekke opp veksten i årslønnen i Finanstjenester med om lag 1 prosent i 2022, veksten i avtalt månedslønn og uregelmessige tillegg var samlet på om lag 4 prosent.
 7. Lønnsdata for 2022 for arbeidstakere i konflikt er korrigert med kjennelsen i Rikslønnsnemnda. For ansatte i konflikt i 2022 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2022 ned med 0,2 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, ned med i underkant av 0,8 prosentpoeng for undervisningsansatte, og ned med i underkant av 0,1 prosentpoeng for øvrige ansatte. Konflikten i 2021 har trukket opp årslønnsveksten i 2022 med 0,1 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, og opp med 0,2 prosentpoeng for undervisningsansatte.
 8. Virkningstidspunktet for tarifftilleggene ble forskjøvet fra 1. april til 21. april 2023 pga. konflikt. Det er beregnet til å redusere tarifftillegget med 0,2 prosentpoeng for industriarbeidere i NHO-bedrifter.
 9. Konflikten i 2022 trakk årslønnsveksten i 2023 opp med 0,2 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, opp 0,7 prosentpoeng for undervisningsansatte og opp med 0,05 prosentpoeng øvrige ansatte.
 10. Beregninger viser at årslønnsveksten i staten eksklusiv Forsvaret er på 6,0 prosent.
 11. Finanstjenester vil fra og med 2024 inngå i tallgrunnlaget for funksjonærer i NHO totalt. Det er derfor ikke angitt overheng til 2024..

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og distriktsdepartementet