Handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse

Vi i forsvarssektoren skal alltid arbeide med holdninger, etikk og ledelse på en slik måte at den enkelte er rustet til å ta gode beslutninger, enten det gjelder i militære operasjoner, i vår forskningsvirksomhet, i kontakt og samarbeid med næringslivet og andre private og offentlige aktører, eller på kontoret i vårt daglige virke.

Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og dilemmaer hver dag; i militære operasjoner, i kontakt og samarbeid med næringslivet og andre private og offentlige aktører, i vår forskningsvirksomhet eller på kontoret i vårt daglige virke.

Derfor må ledere og medarbeidere til enhver tid være rustet til å ta gode beslutninger slik at den måten oppgavene løses på bidrar til å opprettholde tilliten i våre omgivelser, både ute og hjemme.

Satsingen for å videreutvikle holdninger, etisk bevissthet, ledelse og organisasjonskultur står i denne sammenheng helt sentralt. For å sikre at aktiviteter og tiltak knyttet til holdninger, etikk og ledelse blir en fullverdig og integrert del av vårt daglige virke, viderefører vi arbeidet som startet med Handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse (HEL) i 2006.

Alle store sektorer i samfunnet har ansvar for holdninger, etikk og å være en ansvarlig samfunnsaktør. Det samme gjelder for forsvarssektoren, men vi har også helt særegne utfordringer.

Forsvarssektorens grunnleggende funksjon er å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Forsvaret er i den forbindelse statens sterkeste maktapparat. Beslutningen om å bruke militærmakt bærer i seg et grunnleggende dilemma: i ytterste konsekvens risikerer vi å måtte ta liv for å beskytte liv. Dette er en del av den militære profesjonsidentiteten og det
militære oppdragets natur.

Vi forvalter ikke bare statens sterkeste maktmiddel, men er også en viktig aktør i forskning, teknologiutvikling, og i utforming av premissene for Norges sikkerhetspolitiske utvikling. Den enkelte medarbeider må være bevisst det ansvaret han eller hun forvalter og hvilken integritet som er nødvendig.

Forsvarssektoren forvalter også betydelige materielle, menneskelige og økonomiske ressurser på vegne av samfunnet. Samfunnet må ha tillit til at disse ressursene brukes til fellesskapets beste.

Stadig flere av Forsvarets medarbeidere gjennomfører tjeneste i utlandet. Gjennom utdanningen i forkant legges det vekt på kulturforståelse, normer for atferd og trening i krigens folkerett. Ute i operasjonene stilles det krav til mannskapenes vurderingsevne og evne til å håndtere store kulturforskjeller, for eksempel i forhold til lokalbefolkning og lokalt næringsliv. Det er viktig å fortsatt reflektere over etiske dilemmaer og utfordringer knyttet til holdninger som en integrert del av oppdraget. Etter endt oppdrag legges det vekt på å fange opp og overføre erfaringene til neste kontingent. Noen veteraner vil slite med opplevelser fra tjeneste i utlandet. Det krever en god oppfølging fra oss som har sendt dem ut.

Forsvaret har et stort ansvar for de omtrent 9000 vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste. Vi har ansvar for store deler av ungdommen i en sårbar alder. Vi har ansvar for hvilke holdninger og hvilken respekt de blir møtt med, og møtet med Forsvaret kan i sin tur påvirke hvilke holdninger som fester seg hos dem. Godt lederskap og styrking av kollegiale holdninger er viktig i denne sammenheng. Det er en utfordring å utvikle en militær tjeneste som er meningsfull, og at de erfaringene de vernepliktige gjør seg og tar med seg videre, er av en slik art at de bidrar positivt til samfunnets oppfatning av Forsvaret.

Forsvarssektoren kjøper og selger varer og tjenester av betydelig omfang. Vi står for noen av de største innkjøpene i offentlig sektor. I underkant av halvparten av sektorens budsjett dreier seg om anskaffelser og innkjøp. Dette innebærer tett og utstrakt samarbeid med næringslivet. Vi disponerer store verdier i fast eiendom og materiell. Vi har erfart at det er utfordringer knyttet til praktisering av anskaffelsesreglementet og til interessekonflikter, gaver, bevertning og reiser.

Vi tar beslutninger som kan påvirke enkeltmennesker, virksomheter og leverandører. Vi fastsetter myndighetskrav, sertifiserer mulige leverandører, klarerer enkeltpersoner, utvikler og bestemmer hva slags teknologiske løsninger som kan brukes i statlig sammenheng. Dette stiller den enkelte medarbeider overfor et stort ansvar for å forvalte en faglig integritet, både i sitt arbeidsmiljø og i forhold til eksterne aktører.

Vi i forsvarssektoren skal alltid arbeide med holdninger, etikk og ledelse på en slik måte at den enkelte er rustet til å ta gode beslutninger, enten det gjelder i militære operasjoner, i vår forskningsvirksomhet, i kontakt og samarbeid med næringslivet og andre private og offentlige aktører, eller på kontoret i vårt daglige virke. Ledere har et ekstra stort ansvar. Det er deres ansvar at normer etterleves og at organisasjonen innrettes slik at normene følges. Ledere må forstå hva det innebærer å være rollemodeller og kulturbærere. Å arbeide med organisasjonskultur i praksis er et langsiktig og møysommelig arbeid som vi aldri vil kunne si oss ferdig med. Dette fordi samfunnet vi er en del av, rammeverkene vi opererer under, og de etiske og holdningsmessige utfordringene vi står overfor, alltid vil være i bevegelse.

Til toppen