Grensekommisæren for den norsk-russiske grensa

Grensekommissariatet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og ledes av Politidirektoratet.

Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret.

Hovedoppgaven er å påse at Grenseavtalen og de øvrige overenskomster som senere er inngått mellom partene blir overholdt.

Nettside: http://www.politi.no/grensekommissariatet/om_grensekommisariatet/