Tilknyttede virksomheter

Spesialenheten for politisaker / Spesialeininga for politisaker

Spesialenheten for politisaker etterforsker og påtaleavgjør saker, og fører saker for retten der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten er anmeldt for å ha begått en straffbar handling i tjenesten.

Spesialenheten i har fast ansatte jurister og etterforskere. Foto: Jens Haugen Photography
Spesialenheten har fast ansatte jurister og etterforskere. Foto: Jens Haugen Photography.

Spesialenheten for politisaker etterforsker og påtaleavgjør saker, og fører saker for retten der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten er anmeldt for å ha begått en straffbar handling i tjenesten.

Enheten, som ble opprettet i 2005, er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon, administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Faglig er den underlagt Riksadvokaten.

Det er Terje Nybøe som leder Spesialenheten. 

Spesialenheten for politisaker setter også i verk etterforskning dersom noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets eller påtalemyndighetens tjenesteutøvelse, selv om det ikke er mistanke om straffbar handling.

Spesialenheten for politisaker skal sikre en lik og rettferdig behandling av saker som gjelder spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten. Den skal sikre rettssikkerhet både for den som ønsker å anmelde et forhold og for ansatte som blir anmeldt.

Etter ny organisering 1. november 2021, ble de tidligere etterforskingsavdelingene Øst-Norge, Vest-Norge, og Midt-Norge og Nord-Norge samlet til én etterforskingsavdeling, med ledelse i Oslo. Lokasjonene i henholdsvis Oslo, Bergen og Trondheim er opprettholdt.

Spesialenheten for politisaker har fast ansatte jurister og etterforskere, i tillegg til privatpraktiserende advokater og én psykolog på verv. Ordningen med personer på verv skal bidra til å styrke virksomhetens uavhengighet.

Spesialenheten for politisaker er organisert med en vaktordning der det til enhver tid skal være én etterforsker på vakt. Vakthavende skal ta imot varsling fra politiet og sørge for at Spesialenheten for politisaker kan ta beslutning om det er nødvendig å iverksette etterforskning umiddelbart.

Virksomheten ble evaluert i NOU 2009:12 Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring.

Dokumenter om spesialenheten: 

Nettside: http://www.spesialenheten.no/