Spesialenheten for politisaker / Spesialeininga for politisaker

Spesialenheten for politisaker etterforsker og påtaleavgjør saker, og fører saker for retten der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten er anmeldt for å ha begått en straffbar handling i tjenesten.

Spesialenheten i har fast ansatte jurister og etterforskere. Foto: Jens Haugen Photography
Spesialenheten har fast ansatte jurister og etterforskere. Foto: Jens Haugen Photography.

Spesialenheten for politisaker etterforsker og påtaleavgjør saker, og fører saker for retten der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten er anmeldt for å ha begått en straffbar handling i tjenesten.

Spesialenheten for politisaker setter også i verk etterforskning dersom noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets eller påtalemyndighetens tjenesteutøvelse, selv om det ikke er mistanke om straffbar handling. Spesialenheten for politisaker skal sikre en lik og rettferdig behandling av saker som gjelder spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten. Den skal sikre rettssikkerhet både for den som ønsker å anmelde et forhold, og for ansatte som blir anmeldt.

Spesialenheten er organisert med en sentral stab på Hamar, med tre regionale områder: Øst-Norge (Hamar og Oslo), Vest-Norge (Bergen) og Midt-Norge og Nord-Norge (Trondheim). Førstnevnte region er samlokalisert med den sentrale staben på Hamar.

Spesialenheten ledes av Jan Egil Presthus, og hver øvrig region ledes av en jurist utnevnt på verv for fireårsperioder. Leder av etterforskningsavdeling Øst-Norge er fast ansatt, med bakgrunn i at saksmengden i denne regionen erfaringsmessig har vært størst.

Spesialenheten for politisaker har fast ansatte jurister og etterforskere og i tillegg ti privatpraktiserende advokater og én psykolog på verv. Ordningen med personer på verv skal bidra til å styrke virksomhetens uavhengighet.

Spesialenheten for politisaker er organisert med en vaktordning der det til enhver tid skal være én etterforsker på vakt. Vakthavende skal ta i mot varsling fra politiet og sørge for at Spesialenheten for politisaker kan ta beslutning om det er nødvendig å iverksette etterforskning umiddelbart.

Virksomheten ble evaluert i NOU 2009:12 Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring.

 

Dokumenter om spesialenheten: 

Nettside: http://www.spesialenheten.no/