Olje- og gassavdelingen (OG)

Olje- og gassavdelingen har ansvar for alle sokkelrelaterte saker som angår olje- og gassvirksomheten innenfor departementets ansvarsområde.

Letepolitikk. Oppfølging av utbygging, drift og produksjonsavslutning av olje- og gassfelt på sokkelen. Oppfølging av gasskjeden. Økonomiske analyser av petroleumsvirksomhet, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet. Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten.

Avdelingen består av 5 seksjoner

 • Leteseksjonen (LS)
 • Seksjon for utbygging og drift (UDR)
 • Seksjon for analyse og infrastruktur (AI)
 • Seksjon for markedsanalyse (SM)
 • Petroleumsjuridisk seksjon (PJS)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Leteseksjonen (LS)

  Gjennomføre konsesjonsrunder, utforme og følge opp konsesjonsverk, samt prekvalifisering av selskaper. Seksjonen følger opp leteaktiviteten, arbeidet med forvaltningsplaner og de uåpnede områdene.

 • Seksjon for utbygging og drift (UDR)

  Oppfølging av saker knyttet til utbygging, produksjon, drift og avslutning av olje- og gassfelt på norsk sokkel. Viktige milepæler er behandling av planer for utbygging og drift (PUD), produksjonstillatelser og avslutningsplaner. Seksjonen har etatsansvar for Oljedirektoratet.

 • Seksjon for analyse og infrastruktur (AI)

  Økonomiske analyser av petroleumsvirksomhet, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Petroleumskatt og avgiftssystemet. Planlegging, utvikling, drift og bruk av rørledninger og landbehandlingsanlegg for gass og olje. Adgangsregime og eierskap til rørledninger og eieroppfølging Gassco.

 • Seksjon for markedsanalyse (SM)

  Generelle markedsspørsmål og markedsanalyser samt prisprognoser for råolje, gass, våtgass og kondensat. Sekretariat for Petroleumsprisrådet, som setter normpriser for olje fra norsk sokkel. Statens avsetningspolitikk for gass og råolje. Kontakt med andre gass- og oljeproduserende land. Olje- og gassmarkedsspørsmål og kontakt med andre produsent- og konsumentland i internasjonale fora slik som Det internasjonale energibyrå (IEA), Det internasjonale energiforum (IEF) og Gas Exporting Countries Forum (GECF).

 • Petroleumsjuridisk seksjon (PJS)

  Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten. Utarbeidelse av traktattekster, lover, forskrifter og konsesjonsverk. EU/EØS rettslige spørsmål. Juridisk rådgivning. Behandling av juridiske spørsmål knyttet til avtaler og samtykker som departementet behandler.

Til toppen