Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Det har i lengre tid vært arbeidet med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen gjennomføres fra 1.01. 2017. I saksgangen under finner man aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

21. mai 2012 gjorde Stortinget vedtak om å endre bestemmelsene i Grunnloven som siden 1814 hadde regulert statskirkeordningen. Kongens særskilte kirkestyre er etter dette avviklet, bestemmelsene om såkalt kirkelig statsråd er falt bort og biskoper og proster tilsettes nå av kirkelig valgte organer.

Grunnlovsendringene i 2012 la et nytt grunnlag for videre selvstendiggjøring av Den norske kirke. Kulturdepartementet arbeider nå med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke. I dag er prestetjenesten, biskopene, Bispemøtet, Kirkerådet og bispedømmerådene statlige virksomheter. Hovedforslagene i forvaltningsreformen er at det ved lov skal opprettes et nytt rettssubjekt for Den norske kirke, og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.  

Departementet har en egen nettside hvor den historiske utviklingen i forholdet mellom stat og kirke fra reformasjonen til grunnlovsendringene i 2012 er belyst. Nettsiden finner du her.

Den norske kirke/Kirkerådet har også en egen nettside om endringer i relasjonen mellom staten og Den norske kirke. Nettsiden finner du her.

 

Følg saken