Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Det har i lengre tid vært arbeidet med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen ble gjennomført fra 1.01. 2017. I saksgangen under finner man aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

 

21. mai 2012 gjorde Stortinget vedtak om å endre bestemmelsene i Grunnloven som siden 1814 hadde regulert statskirkeordningen. Kongens særskilte kirkestyre ble etter dette avviklet, bestemmelsene om såkalt kirkelig statsråd er falt bort og biskoper og proster tilsettes nå av kirkelig valgte organer.

Grunnlovsendringene i 2012 la et nytt grunnlag for videre selvstendiggjøring av Den norske kirke. Med bakgrunn i Kirkemøtets vedtak i april 2013 om en ny kirkeordning og regjeringen Solbergs regjeringsplattform, ble det igangsatt en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke. Hovedforslagene i forvaltningsreformen  var at det ved lov skulle  opprettes et nytt rettssubjekt for Den norske kirke, og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet skulle overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet ved en virksomhetsoverdragelse. I tidslinjen under kan man følge prosessen fra Kirkemøtets vedtak om ny kirkeordning i april 2013 og  fram til forvaltningsreformen ble gjennomført 1. januar 2017.

Departementet har en egen nettside hvor den historiske utviklingen i forholdet mellom stat og kirke fra reformasjonen til grunnlovsendringene i 2012 er belyst. Nettsiden finner du her.

Den norske kirke/Kirkerådet har også en egen nettside om endringer i relasjonen mellom staten og Den norske kirke. Nettsiden finner du her.

 

Følg saken

Til toppen