Protokoll fra forhandlingsmøte mellom Staten og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 22. august 2001

Avtaler og protokoller

Partene viser til pkt. 3 i sluttprotokoll fra jordbruksforhandlingene 2001, forhandlingsmøte 18. – 19. mai mellom Staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I sluttprotokollen er det lagt til grunn at det skal fastsettes målpriser i den nye markedsordningen for korn, gjeldende fra 01.07.01, som innebærer en teknisk justering av prisene i tidligere ordning med 14 øre pr. kg. I protokollen fra møtet 18. - 19. mai legges det til grunn at justeringen kan innebære en økning i kraftfôrpris på 1 øre pr. kg.

Partene viser til etablering av ny markedsordning for korn er en helt spesiell systemomlegging hvor det påhviler avtalepartene et særskilt ansvar i å fastsette avtalebestemmelser som realiserer de forutsetningene som lå til grunn for omleggingen. Partene viser videre til at det først i uke 32/33 har vært mulig å foreta en vurdering av om avtalens forutsetninger om kornpriser og kraftfôr/matkornpriser skal kunne gjennomføres. Partene konstaterer at de priser som nå er fastsatt i markedet synes å gi et prisnivå til kornprodusent i gjennomsnitt 5-6 øre høyere enn forutsatt i jordbruksoppgjøret, forutsatt samme leveringsmønster som i kornsesongen 2000-2001. Partene er på dette samlede grunnlag enige om å oppta forhandlinger med basis i § 2-4 i Hovedavtale for jordbruket. På dette grunnlag er partene enige om følgende:

  1. Prisjusteringen som ble foretatt under årets jordbruksoppgjør er en teknisk justering på grunn av overgang til ny markedsordning for korn, der omleggingen i seg selv ikke skal innebære noen endring i gjennomsnittlig kornpris til produsent.
  2. De kornpriser som nå er satt i markedet på grunnlag av gjeldende målpriser synes å gi et prisnivå til kornprodusent i gjennomsnitt 5-6 øre høyere enn forutsatt i jordbruksoppgjøret forutsatt samme leveringsmønster som i kornsesongen 2000-2001.
  3. Disse kornprisene innebærer også en prisøkning på råvarene i kraftfôr- og matmelmarkedene som om lag ligger tilsvarende over det som var forutsetningene i jordbruksoppgjøret.
  4. For å realisere det prisnivå som var forutsatt i jordbruksoppgjøret er partene enige om at Norske Felleskjøp som markedsregulator skal legge sine prisnoteringer på målprisanleggene på et nivå som ved markedsbalanse gir et gjennomsnittlig prisnivå for avtaleåret på 4 øre under eksisterende målpris.
  5. Landbruksdepartementet vil instruere Statens landbruksforvaltning om å legge det nye prisnivået ved målprisanleggene, herunder øvre og nedre prisgrenser, til grunn ved administreringen av importvernet.
  6. Virkningen av den nye markedsordningen og de ulike virkemidler på kornsektoren, herunder fraktordningene, vil bli gjennomgått og vurdert av partene forut for forhandlingene i 2002. Partene er enige om å gjennomføre endringer med sikte på å redusere pris-/lønnsomhetsforskjeller på korn internt på Østlandet. Partene er enige om at det er viktig å gjennomføre tilpassinger i markedsordningen for korn basert på de erfaringer en høster, med sikte på å effektivisere markedssystemet for korn og bidra til kostnadsreduksjoner. Partene er enige om at endringene må gjennomføres slik at alle aktører får klare insitamenter til å gjennomføre kostnadsbesparende tilpassinger og at evt. overkompensasjon i fraktordningene skal fjernes.
  7. Partene vil følge gjennomføringen av markedsordningen i avtaleåret 2001-2002 nøye. Markedsregulator og SLF forutsettes å gi løpende rapporter om gjennomføringen.

Partene er enige om følgende tillegg til avtaleteksten for avtaleperioden 2001-2002, kap. 2.4 Korn:

"For avtaleåret 2001-2002 skal markedsregulator legge sine prisnoteringer på målprisanleggene på et nivå som ved markedsbalanse gir et gjennomsnittlig prisnivå for avtaleåret på 4 øre under eksisterende målpris."

Oslo 22. august 2001

Arne Vinje

Per Harald Grue

Til toppen