Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010

A-63/09

Til:
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet

  

Deres ref 
 
Vår ref 
200905984-/KEAB
Dato
21.12.2009

 

1. Innledning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)§ 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker

Rundskrivet gjelder ikrafttredelse av utlendingsloven og forskrift 15. oktober 2008 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Loven og forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme dato som den nye utlendingsloven og forskriften trer i kraft, oppheves lov 24. juni 1988 nr. 64 (heretter utlendingsloven 1988) og forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (heretter utlendingsforskriften 1990). I kgl. resolusjon 27. november 2009 er det imidlertid fastsatt at følgende bestemmelser skal gjelde også etter 1. januar 2010:

§ 58 a og § 11 a, § 13, § 50, § 51 første ledd bokstav a, § 54, § 55 og § 56 første ledd for forhold omfattet av § 58 a.

Videre vises det til enkelte særbestemmelser som følger av utlendingsforskriften 2009 kapittel 20 og er omtalt i vedlegg 20 til dette rundskrivet, herunder bestemmelsen i § 20-18 om at visse regler som gjelder utenlandske sjøfolk ikke trer i kraft før 1. mai 2010.

Det følger ett vedlegg til hver av kapitlene i utlendingsforskriften, slik at vedlegg 1 omhandler utlendingsforskriften kapittel 1, vedlegg 2 omhandler utlendingsforskriften kapittel 2 osv. Vedlegg 4 (Kontroll- med inn- og utreise mv.), vedlegg 8 (Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket), vedlegg 9 (Familieinnvandring), vedlegg 14 (Utvisning) og vedlegg 17 (Saksbehandling), er foreløpig ikke ferdigstilt, og vil bli oversendt i senere forsendelse.

  

2. Om forholdet mellom loven og forskriften

Forskriften er utformet slik at den i størst mulig grad utfyller loven, men ikke gjentar innholdet i lovens bestemmelser. Det vil derfor være nødvendig å forholde seg både til lovens og forskriftens bestemmelser for å få det fullstendige rettslige bildet.

Forskriften inneholder tydelige mellomoverskrifter som henviser til de relevante hjemmelsbestemmelsene i loven. Forskriften er videre bygd opp slik at den i all hovedsak følger rekkefølgen i lovens bestemmelser.

 

3. Oversikt over sentrale forarbeider til den nye utlendingsloven

 • NOU 2004:20 Ny utlendingslov
 • St.meld.nr. 18 (2007-2008) nr. 18 Arbeidsinnvandring og Innst.S. nr. 292 (2007-2008).
 • Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), jf. Innst. O. nr. 42 (2007-2008)
 • Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) Lov om endringer i utlendingslovgivninga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.), jf. Innst. O. nr. 33 (2008-2009)
 • Ot.prp. nr. 36 (2008-2009) Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv., jf. Innst. O. nr. 66 (2008-2009)[1]
 • Ot.prp. nr. 97 (2008-2009) Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover, jf. Innst. O. nr. 119 (2008-2009)
 • Ot.prp. 26 Om lov om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller ­utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til ­familieetablering) (2008-2009), Innst. O. nr. 54 (2008-2009)
 • Prp. 30L (2009-2010) Endringer i utlendingsloven, jf. Innst. 76 L (2009-2010)

 

4. Oversikt over høringsbrev til utlendingsforskriften

 • Høringsbrev 30.01.09, ref. 200900199, forslag til regler for oppfølging av forslag i St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og regler i forskriftens kapittel 6
 • Høringsbrev 16.02.09, ref. 200900911, forslag til regler i forskriftens kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, og 16.
 • Høringsbrev 23.03.09, ref. 2001349 (200901796), forslag til regler i forskriftens kapittel 19
 • Høringsbrev 24.03.09, ref. 200901648, forslag til regler i forskriftens kapittel 4, 17, 18 og 20.
 • Høringsbrev 11.05.09, ref. 200806521, Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering
 • Høringsbrev 23.03.09, ref. 200903238, Forslag til endringer i ny utlendingslovs § 108 om straff og forslag i tilhørende forskriftsbestemmelse – utlendinger omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen

 

5. Rundskriv fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet som oppheves 1. januar 2010

Gamle rundskriv og instrukser som har et innhold som fortsatt skal gjelde, vil bli erstattet av nye rundskriv som er oppdatert i samsvar med den nye loven og forskriften. En liste over gamle rundskriv som er utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), og som bortfaller fra 1. januar 2010, følger som vedlegg 21. Listen omfatter også rundskriv fra KRD og AID som ikke tidligere er formelt opphevet, men som har mistet relevans.

Når det gjelder rundskriv som er gitt av andre departementer og etater, vil departementet sende en særskilt anmodning om at disse gjennomgås med sikte på oppheving eller at de utgis i ny versjon tilpasset den nye loven og forskriften.

Med hilsen
Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

 


[1] Reglene om VIS er foreløpig ikke besluttet satt i kraft. Proposisjonen og innstillingen inneholdt imidlertid også lovforslag som gjaldt retting av inkurier i lovens §§ 92 og 94.

  

Vedlegg til rundskrivet

Alle vedlegg er i pdf-format.