Fritak for merverdiavgift - Dugnad for Haiti

Brev til Dugnad for Haiti

Vi viser til søknad 22. januar 2010 om fritak for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd. 

Søknaden gjelder fritak for merverdiavgift i forbindelse med innsamlingsaksjon for Haiti. Støtte til aksjonen gis ved SMS og telefon til et givernummer. De innsamlende midlene skal uavkortet gå til Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, N – UNICEF, Leger uten grenser og Flyktningehjelpen.

Etter merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd kan departementet treffe enkeltvedtak om at merverdiavgift som beregnes ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med en humanitær innsamlingsaksjon, ikke skal føres i omsetningsoppgaven eller at beregnet merverdiavgift kan tilbakeføres.

Departementet viser til at aksjonen i regi av Dugnad for Haiti er en slik humanitær innsamlingsaksjon som bestemmelsen er ment å omfatte og finner dermed å kunne innvilge søknaden.

Skattedirektoratet er ved gjenpart av dette brev bedt om å foreta den praktiske gjennomføringen av departementets vedtak.

Med hilsen
Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør
                                                   Grethe H. Dahl
                                                   seniorrådgiver


Gjenpart: Skattedirektoratet