Høring - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2014

Vår ref.: 14/2213

Vedlagt følger forslag til forskrifter for tilskuddsordninger innenfor naturforvaltning, friluftsliv og forurensning under Klima- og miljødepartementet.

De fleste tilskuddsordningene har i dag et regelverk som er publisert på Miljødirektoratets nettside. Departementet ser imidlertid behov for en oppdatering av regelverket, bl.a. som en oppfølging av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av utvalgte tilskuddsordninger innenfor naturforvaltning og friluftsliv i 2013 (Dok. 3:13 (2012-2013)). I samråd med Justisdepartementet har Klima- og miljødepartementet kommet til at regelverket for de fleste tilskuddsordningene gis som forskrifter. For de tilskuddsordningene der mottaker er nevnt i den årlige budsjettproposisjonen utformes det ikke regelverk.

Foruten utformingen som forskrift, består oppdateringen i hovedsak av forenkling, forbedring av språk og generell oppdatering. Det er et mål at regelverket skal være selvforklarende, og det er derfor ikke utarbeidet retningslinjer. I forslag til forskrifter er hovedinnhold og ambisjonsnivå i dagens regelverk uendret, det vil si at formål for ordningen, målgruppe og tildelingskriterier er de samme som i dag.

Et viktig skritt i å forenkle søknadsprosessen har vært at alle søknader skal gå gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Her ligger informasjon om blant annet utfylling av søknad, krav til rapportering og adressat for søknaden.

De aktuelle forskriftene for denne høringen omfatter poster og underposter under kap. 1420 Miljødirektoratet og kap. 1425 Vilt- og fisketiltak. Følgende 12 forslag til forskrifter sendes med dette på høring:

 1. Forskrift om tilskudd til kalking som vannmiljøtiltak
 2. Forskrift om tilskudd til vannmiljøtiltak som gjelder anadrome laksefisk
 3. Forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning
 4. Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet
 5. Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 6. Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder
 7. Forskrift om tilskudd til verdiskaping naturarv
 8. Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter
 9. Forskrift om tilskudd til tiltak for truede naturtyper
 10. Forskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter
 11. Forskrift om tilskudd til fiskeformål
 12. Forskrift om tilskudd til lokale vilttiltak

Vi ber om at høringsuttalelser sendes til postmottak@kld.dep.no i løpet av 29. august 2014. Høringsbrev og høringsuttalelser vil bli lagt på Klima- og miljødepartementets nettside (regjeringen.no). Vi ber om at høringsinstansene videresender høringen til berørte underliggende og tilknyttede organer.

Tilskuddsrundskrivet for 2015 vil bli sendt ut som vanlig etter at Stortinget har vedtatt budsjettet for 2015, og forskriftene trer i kraft 1.1.2015  

Med hilsen                                                                        

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Martin Høsøien
rådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Alle departementene

Alle fylkesmennene

Alle fylkeskommuner

Alle kommuner

Agder Naturmuseum og Botanisk Hage AS, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 KRISTIANSAND

Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 BERGEN

Blekkulfs Miljødetektiver, Grensen 9b, 0159 Oslo            

Den Norske Turistforening, P.b. 7 Sentrum, 0101 Oslo                                         

Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ

Forbundet Kysten, Nordre Akershuskai, Skur 28, 0150 Oslo                      

Foreningen til Ski-idrettens Fremme v/Bente Lier Kongevn. 5, 0787 Oslo 

Foreningen våre rovdyr, P.b. 195, 2151 Årnes

Fortidsminneforeningen, Dronningensgt. 11,  0152 Oslo                                         

Forum for utvikling og miljø, Storgt. 11, 0155 Oslo                                   

Framtiden i våre hender, Fredensborgvn. 24g, 0177 Oslo                          

Friluftslivets Fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo                

Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika

FRISAM, Universitetsgt. 2, 0164 Oslo

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, P.b. 4568 Nydalen, 0404 Oslo      

GeoForum, Storgt. 11, 3510 Hønefoss   

Greenpeace Norge, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, Norge

GRIP- Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk, P.b. 8900 Youngstorget 0028 Oslo   

Grønn hverdag, Grensen 9b, 0159 Oslo                                                      

Innovasjon Norge, P.b. 448 Sentrum 0104 Oslo                                         

Institutt for biologi, Realfagbygget, NTNU, 7491 TRONDHEIM

Kommunenes Sentralforbund, P.b. 1378 Vika, 0114 Oslo                                     

Kulturminnevernets Fellesorganisasjon, Stortingsgt. 12, 0161 Oslo

Miljødirektoratet, Pb. 5672 Sluppen, 7485 Trondheim      

Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grunerløkka, 0505 Oslo                        

Naturhistorisk Museum, Boks 1172 Blindern, 0318 OSLO

Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo                                 

NHO, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo                                                         

Norges Biloppsamleres Forening, Parkvn 9. 0350 Oslo

Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo                                                  

Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo                               

Norges Hytteforbund, Arbins gt 1, 0253 Oslo                                           

Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru                                

Norges Miljøvernforbund, P.b. 593, Marken 9, 5001 Bergen                                  

Norges Naturvernforbund, P.b. 342,  Sentrum, 0101 Oslo                                    

Norske Reindriftssamers Landsforbund, Postboks 508, 9255 TROMSØ

Norges Råvaregjenvinningsforening, P.b. 7072 Majorsuten, 0305 Oslo

Norges Skogeierforbund, P.b. 1438 Vika,  0115 Oslo                                  

Norges Speiderforbund, Ø. Vollgt. 9, 0158 Oslo                                         

Norges Velforbund, Nedre Vollgt. 5, 0158 Oslo

NORSAS, Grensevn. 88, 0663 Oslo                                                             

NORSAV, P.b. 63, 3991 Brevik

Norsk  Forening mot støy, Akersgt. 34, 0180 Oslo

Norsk Biologiforening,  P.b. 1066, 0316 Blindern

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo                                    

Norsk Botanisk Forening, Bot. Museum,  NHM, P.b. 1172 Blindern, 0318 Oslo 

Norsk Entomologisk forening v/Leif Aarvik, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, P.b. 1172 Blindern, 0318 Oslo

Norsk forening for bolig- og byplanlegging c/o Den polytekniske forening, Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo  Norsk Forening for Fartøyvern, Stortingsgt 12, 0161 Oslo                                     

Norsk Gjenvinning A/S Avfallshåndtering, Haraldsvn. 5, 0581 Oslo

Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5686 Sluppen, 7485 TRONDHEIM

Norsk kulturarv, Klones, 2680 Vågå                                                             

Norsk Limnologforening, P.b. 86 Blindern, 0313 Oslo

Norsk Naturforvalterforbund, Keysersgt. 5, 0165 Oslo                             

Norsk Ornitologisk Forening, Sandgata 30b, 7012 Trondheim                    

Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, 9296 TROMSØ

Norsk Renholdsverks-forening, NRF,  Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo

Norsk Skogmuseum, Postboks 117, 2401 ELVERUM

Norsk Vannforening P.b. 2312 Solli, 0201 Oslo

Norsk Zoologisk Forening, P.b. 102 Blindern, 0314 Oslo                                        

Norske 4H v/Espen Stokke, P.b. 113, 2026 Skjetten                                  

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer, Ullevålsvn. 11, 0165 Oslo

Norske Lakselver, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo                                                  

NORSKOG, P.b. 123, Lilleaker,  0216 Oslo                                              

NTNU Vitenskapsmuséet, 7491 TRONDHEIM

Rana Museum, Fritjof Nansens gt. 22, 8624 MO I RANA

Riksantikvaren, P.b. 8196 Dep., 0030 Oslo                                                

SABIMA, P.b. 6784  St.Olavspl. 0130 Oslo                                              

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, att: Geir Smeby, Rosenkrantzgt. 16, 0160 Oslo  

Samenes Naturressursforbund, 9730 Karasjok

Sametinget, P.b. 144, 9730 Karasjok                                                          

Skogbrukets Kursinstitutt, Honnevn. 69, 2836 Biri                                                 

Statens Forurensningstilsyn, P.b. 8100 Dep., 0032 Oslo                              

Statskog SF,  hovedkontor, Serviceboks  1016, 7809 Namsos

Stavanger Museum, Musěgt. 16, 4010 STAVANGER

Stiftelsen Idebanken, Akersgt. 34 0180 Oslo                                             

Tromsø Museum - Universitetsmuseet, 9037 TROMSØ

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning, Postboks 5003, 1432 ÅS

Utmarkskommunenes sammenslutning, Akersgaten 30, Pb 1148 Sentrum 0104 Oslo

Verdens Naturfond, P.b. 6784 St. Olavspl. 0130 Oslo 

Villreinrådet, Øystein Landsgård, 3630 RØDBERG

Til toppen