Høring - forslag om innføring av begrenset skatteplikt for offentlig eide sykehusapotek

Resultat: Forslaget ble fremmet i Prop. 1 LS (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.07.2014

Vår ref.: 14/2104 SL CKC/KR

Høring - forslag om innføring av begrenset skatteplikt for offentlig eide sykehusapotek       

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre begrenset skatteplikt for offentlig eide sykehusapotek. Forslaget innebærer at helseforetak som driver sykehusapotek blir skattepliktige for inntekter fra publikumsutsalget. Endringsforslaget omfatter ikke sykehusapotekenes øvrige virksomhet, som består i å levere legemidler og farmasøytiske tjenester til norske offentlige sykehus.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 7. juli 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Kåre Aasen Tveit  e.f.
lovrådgiver

                                                                    Caroline Knem Christie
                                                                    seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Apotekforeningen
Bedriftsforbundet
De regionale helseforetakene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges farmaceutiske forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statens legemiddelverk
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Til toppen