Høring - forslag til endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2010

Vår ref.: 10/1089 SL HEG/KR

Høring - forslag til endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

 

Ett av hovedmålene med pensjonsreformen er å legge til rette for fleksibel overgang fra arbeid til pensjon, blant annet ved at arbeids- og pensjonsinntekt kan kombineres uten avkorting i pensjonen. En slik omlegging til et mer fleksibelt pensjonssystem nødvendiggjør også endringer i skattereglene for pensjonsinntekter.

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat med forslag til endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt. Ved vurderingen av endringsbehovet er det lagt vekt på at skattereglene skal støtte opp under hovedmålene med pensjonsreformen. Høringsnotatet er også lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside på http://www.regjeringen.no/

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 3. mai 2010. Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør
                                                         Hege Gahr
                                                         lovrådgiver
Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 0130 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Aktuarforening Maridalsveien 91 0461 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 Oslo
Domstoladministrasjonen  7011 TRONDHEIM
Ensliges Landsforbund Postboks 6676 Rodeløkka 0502 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Forbund for kommunal økonomi-forvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen Munthes g. 33 0260 OSLO
Forskningsinstituttenes Felles Arena Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Juridisk rådgivningskontor for kvinner JURK Postboks 2691 Solli 0204 OSLO
Kompetansesenter for likestilling Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Krigsinvalideforbundet Postboks 749 Sentrum 0106 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO
Nasjonalforeningen for Folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Pensjonistforbund Lilletorget 1 0184 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Trygdetilsattes Landsforbund  Postboks 9214 Grønland 0134 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

Til toppen