Høring - forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Resultat: Forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og honorar til bedriftshelsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2014

Vår ref.: 14/2410

Høring om forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (Forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter).

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Forslaget til den nye forskriften er utarbeidet i forbindelse med forlengelsen av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (4. mars 2014). I tillegg til å videreføre dagens tilretteleggingstilskudd (FOR 2003-12-19 nr 1671: Forskrift om tilretteleggingstilskudd) skal det nye forebyggings- og tilretteleggingstilskudd kunne gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med forebyggende HMS-arbeid, tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for. Tilskuddet skal også kunne gis som refusjon for utgifter til bedriftshelsetjeneste, i den grad bedriftshelsetjenesten bidrar i det forebyggende HMS-arbeidet, eller til at arbeidstakere kan unngå sykmelding, eller komme tilbake i arbeid.

Forslag til forskriften er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidstilsynet, og sendes på høring til partene i arbeidslivet.

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til mandag 23. juni 2014.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@asd.dep.no

 

Høringsuttalelser kan også sendes til:

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

 

Listen over høringsinstansene er vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å orientere andre underliggende etater og organer om forslaget.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstansene er tilgjengelig på regjeringens hjemmeside: www.asd.dep.no

 

Med hilsen                                                                         

Sara Bruvoll (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ane-Louise Svele

                                                                                          rådgiver

 

  

 

 

 • AFF AS
 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT c/o Industri Energi
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Coop Norge AS
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsinstituttet IRIS
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • HIVNorge
 • HR Norge
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • Info Tjenester AS
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen 
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Elektrotekniske Komite
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Film Tv-Produsenters Forening
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norskog
 • NTNU
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • SINFEF byggforsk
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stopp JobbMobben
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen