Høringer

Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2014

Vår ref.: 14/1013

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.

I henhold til kongelig resolusjon av 19. desember 2013 om endringene i ansvarsforholdet mellom departementene er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet (KLD) er ansvarlig for plan- og bygningsloven kapittel 14 Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. På bakgrunn av ovennevnte ansvarsdeling legger KMD frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.  

Bakgrunnen for at bestemmelsene foreslås revidert er at EFTAs overvåkingsorgan ESA har konstatert mangelfull implementering i det norske regelverket av gjeldende EU-rett på området. ESA har i brev av 10. juli 2013 til Miljøverndepartementet (letter of formal notice) varslet at det vil kunne bli åpnet sak mot Norge dersom krav som følger av de to relevante EU-direktivene ikke følges opp i norsk regelverk.

Etter Kommunal- og moderniseringsdepartements vurdering er det også behov for endringer i gjeldende regelverk for å legge til rette for enklere og mer effektive bestemmelser. I tillegg er regelverket oppdatert som en følge av endringer i nasjonalt regelverk.

Det vises til vedlagte høringsnotat for en redegjørelse for bakgrunnen for revisjonen og foreslåtte endringer.

Vi anmoder om at merknader følger strukturen i høringsnotatet med henvisning til de aktuelle kapitler og bestemmelser i forslaget. Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan uttale seg til forslaget. Alle høringsuttalelser blir publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsted.

Høringsfristen er 10. oktober 2014.

Høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo merket sak 14/1030.


 

Med hilsen

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør 

                                                                                          Ina Rognerud
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer.

 

Vedlegg: 2

- Liste over høringsinstanser
- Høringsnotat om forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Offentlig sektor:

Departementene (alle)

Fylkesmennene (alle)

Fylkeskommunene (alle)

Kommunene (alle)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Distriktssenteret

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Fiskeridirektoratet 

Helsedirektoratet

Husbanken

Jernbaneverket

Konkurransetilsynet

Kystverket

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Polarinstitutt

Oljedirektoratet 

Reindriftsforvaltningen (Alta) 

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen

Statkraft SF

Statnett SF 

Statsbygg

 

Utdannings-, forsknings og kompetanseinstitusjoner:

Agderforskning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Høgskolen i Hedmark 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Volda

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

Møreforskning AS

Nordlandsforskning

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Sintef Byggforsk 

Telemarksforskning

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vestlandsforskning

Østlandsforskning

 

Næringsorganisasjoner, fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre:

Advokatforeningen

Akademikerne

Asplan Viak AS

Arkitektenes Fagforbund

Arkitektbedriftene

Avinor AS

Bedriftsforbundet

Bellona

Bioforsk Jord og Miljø

Boligbyggelaget USBL

Boligprodusentenes Forening

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS

Byggenæringens Landsforening

Den Norske Turistforening

Det kgl.selskap for Norges vel

Det norske hageselskap

Energi Norge 

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finans Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  

Fortidsminneforeningen

Friluftslivets fellesorganisasjon 

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

GeoForum

Greenpeace

GRID-Arendal 

Havforskningsinstituttet

Huseiernes Landsforbund

Innovasjon Norge 

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Maskinentreprenørenes Forbund

Natur og Ungdom

NHO Reiseliv

Norges Bondelag

Norges Bygg- og eiendomsforening

Norges Byggmesterforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse (NGU) 

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Huseierforening

Norsk Industri

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Sentrumsutvikling

Norsk Teknologi

Norsk Vann 

Norske Arkitekters Landsforbund 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske Landskapsarkitekters Forening 

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Polyteknisk Forening 

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Sametinget 

Samenes Folkeforbund

Standard Norge

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

TEKNA

Teknologisk institutt

Vellenes Fellesorganisasjon

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO

 
Listen over høringsinstanser som pdf