Høring - forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslaget til forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer som forvaltes av Norsk Romsenter. Forskriften skal erstatte forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter 12. desember 2003 nr. 1571. Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget. Fristen for å gi høringsuttalelse er 1. november 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2021

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Sametinget
 • Riksrevisjonen
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Sivilombudsmannen
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Datatilsynet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • DFØ
 • Konkurransetilsynet
 • Statens Kartverk
 • Kystverket
 • Luftfartstilsynet
 • Luftforsvaret
 • Meteorologisk institutt
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Norsk Romsenter
 • Havforskningsinstitutt
 • NGI (Norges geotekniske institutt)
 • NGU
 • NILU (Norsk institutt for luftforskning)
 • NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
 • NORCE
 • Petroleumstilsynet
 • Regelrådet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Språkrådet
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Innovasjon Norge
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Polarinstitutt
 • Transportøkonomisk institutt
 • Universitetene
 • Abelia
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • KS
 • LO
 • NHO Sjøfart
 • Norsk Industri
 • Spekter
 • Andøya Space
 • Avinor AS
 • Kongsberg
 • NAMMO
 • NIFRO
 • Space Norway AS
 • Tekna
 • Telenor